เปิดเหตุผลภาครัฐ! ปมเพิกถอนพื้นที่ 2 แสนไร่ อุทยานแห่งชาติทับลาน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ฝ่าดรามา! เปิดที่มาพร้อมเหตุผล ทำไมภาครัฐดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ 2 แสนไร่ อุทยานแห่งชาติทับลาน

จากกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ และพันธ์พืช เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิกถอนพื้นที่ จำนวนกว่า 265,286.58 ไร่ ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์  

จนทำให้เกิดกระแสการความกังวลและออกมาคัดค้านเรื่องดังกล่าว โดยผู้ใช้โซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อมูลพร้อมเชิญชวน ให้ประชาชนร่วมลงทะเบียนคัดค้านเพิกถอนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลานดังกล่าว พร้อมติดแฮชแทก #Save ทับลานนั้น

คอนเทนต์แนะนำ
ค้านเพิกถอนอุทยานฯทับลานเป็นที่ดินการเกษตร หวั่น กระทบต่อระบบนิเวศ
ชวนรู้จัก "อุทยานฯทับลาน" แหล่งมรดกโลก-ป่าลานแห่งสุดท้ายของไทย
เปิดผลกระทบ 6 ข้อหากเฉือน"อุทยานฯทับลาน" กว่า 2.6 แสนไร่

เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดเหตุผลภาครัฐ เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

ทีมข่าวพีพีทีวี จะพาไปย้อนดูเหตุผลความจำเป็นที่ภาครัฐยกขึ้นมาในการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จนกลายเป็นกระแสดรามาอยู่ในขณะนี้

โดยเรื่องดังกล่าวมีการชี้แจงว่า เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจาก เรื่องแนวคิดของแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 หรือ One Map ซึ่งมีหลักการแผนที่หนึ่งแผนที่ซึ่งหน่วยงานของรัฐใช้ร่วมกันเป็นแผนที่เดียวมาตราส่วนเดียวกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อถกเถียงเรื่องแนวเขตของแต่ละหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนเกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัญหาการทับซ้อนกันของแนวเขตที่ดิน

ซึ่งจะได้เส้นแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ หรือที่เรียกว่า เส้น One Map ซึ่งแสดงอาณาเขตที่ดินของรัฐครอบคลุมที่ดินของทุกหน่วยงานรัฐบนแผนที่มาตราส่วนเดียวกันทุกหน่วยงาน

เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวเขตเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

แนวเขตที่ดินของรัฐ​​​​​​​แบบ One Map 

การดำเนินการเรื่อง One Map เริ่มขึ้นในปี 2558 ซึ่งในช่วงเวลานั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 9 กระทรวง เร่งดำเนินการพิจารณาแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน 1 : 4000 ซึ่งในการดำเนินการตามแนวทาง One Map ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติทับลานนั้น ครอบคลุมเนื้อที่จังหวัดปราจีนบุรี และนครราชสีมา แต่ในส่วนของเขตจังหวัดนครราชสีมา เกิดปัญหาข้อถกเถียงเรื่องแนวเขตระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ซึ่งหากดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จะต้องมีการกันพื้นที่เพื่อส่งมอบให้ ส.ป.ก. จำนวน58,000 ไร่ จึงทำให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ในเวลานั้น

ต่อมาได้มีการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในการบริหารจัดการที่ดิน และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ

ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว ได้หยิบยกแนวเขตฯ เมื่อปี 2543 กลับมาพิจารณาใหม่ โดยการจัดทำเส้นปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี 2543 นั้น สืบเนื่องมาจากมีโครงการจัดที่ทำกินให้ราษฎร ปี 2526 – 2527 ในพื้นที่เสื่อมโทรมในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงส่งผลให้คณะรัฐมนตรีมีมติในปี 2541 ให้จัดทำขอบเขต บริเวณที่อยู่อาศัยทำกินให้ชัดเจน ห้ามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด จึงเป็นที่มาของการสำรวจจัดทำแนวเขต ประชิดขอบป่าเพื่อป้องกันการขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มเติมของราษฎร ซึ่งสำรวจแล้วเสร็จ เมื่อปี 2543  

หลังจากนั้นในคราวการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปี 2543 ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 ลงมติในเรื่องดังกล่าวเห็นชอบตามที่ คทช. เสนอ

เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติทับลาน - Thap Lan National Park
แนวเขตเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

ข้อสังเกตปมเพิกถอนพื้นที่ 2 แสนไร่

แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ก็มีข้อสังเกตว่า หากมีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตใหม่นี้ จะมีผลทำให้อุทยานแห่งชาติทับลานมีเนื้อที่ลดน้อยลงไปประมาณ 265,000 ไร่ และแม้จะมีการเสนอผนวกพื้นที่ทางตอนเหนือในท้องที่ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มเข้ามาอีกประมาณ 80,000 ไร่ ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันว่าจะผนวกเพิ่มได้หรือไม่ เนื่องจากพบว่ามีราษฎรถือครองที่ดินอยู่เป็นจำนวนมากรวมทั้งยังอยู่ในขั้นตอนของการหาข้อยุติกับกรมป่าไม้ เนื่องจากมีแผนงานโครงการปลูกป่าที่มีงบประมาณต่อเนื่องรวมทั้งมีการจัดตั้งป่าชุมชนไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว

ดังนั้นในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา 8 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562 เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ  แต่ก็มีข้อสังเกตอีกว่าการเพิกถอนเปลี่ยนแปลงแนวเขตให้กับนายทุนผู้มีสถานะที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้ อาจส่งผลกระทบเกิดการต่อต้านจากประชาชนที่มองเห็นการกระทำดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และเกรงว่าการเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาจะไม่ใช่ข้อยุติของปัญหา กลับส่งผลให้มีการบุกรุกที่ดินของรัฐต่อไปในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ