ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ขอเสนอขายหุ้น IPO ห้ามมีเอี่ยวธุรกิจสีเทา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ขายหุ้น IPO ป้องกันบริษัทจดทะเบียนมีเอี๋ยวธุรกิจสีเทา เริ่มบังคับใข้ 1 ก.พ.นี้ ทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทให้ชัดเจนเรื่องการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้หลักเกณฑ์เป็นไปตามเจตนารมณ์ และบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

7 ข้อควรรู้ก่อนลงทุน "หุ้นกู้" เตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจ

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ลดขั้นตอน "เอกชนเข้า takeover กิจการ"

 

ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ IPO ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทในเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์

ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 แล้วนั้น

ก.ล.ต. จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทในเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  • ปรับปรุงถ้อยคำเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ในเรื่องการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ชัดเจน โดยไม่รวมถึงความผิดในเรื่องที่ไม่มีนัยสำคัญ หรือความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของบริษัทผู้ขออนุญาตต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง เช่น การค้ามนุษย์ การผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติด หรือการฟอกเงิน เป็นต้น และต้องไม่มีการดำเนินงานที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ
  • ให้อำนาจ ก.ล.ต. ในการกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณากรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญได้

นอกจากนี้ การปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าว จะบังคับใช้กับทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่เสนอขายแบบ primary listing ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่างประเทศที่ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ secondary listing เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

คอนเทนต์แนะนำ
รู้จัก แอปพลิเคชัน D.DOPA สารพัดงานทะเบียน ไม่ต้องไปที่ว่าการอำเภอหรือเขต
"ชัชชาติ" ย้ำ ยังไม่สั่งปิดโรงเรียน ยังรับมือป้องกันค่าฝุ่น PM 2.5 ได้

TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ