เปิดกฎกระทรวง "ผลิตสุรา" ใหม่ ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลังผ่าน มติ ในที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. .... ไปดูรายละเอียดระหว่างกฎกระทรวงเดิม และ ฉบับใหม่ ว่าเปลี่ยนไปอย่างไร เพื่อทำให้ผู้ผลิตสุรารายใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจสุราได้ง่ายขึ้นอย่างไร ตามจุดประสงค์ของการแก้ไขครั้งนี้

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราพ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จะพบว่า

ครม.ปลดล็อกสุราพื้นบ้าน ไฟเขียวผลิตในครัวเรือน เปิดทางรายย่อย

ก้าวไกล ขอบคุณสภาฯ รับร่าง “พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า” หวังผ่านวาระ 2-3

"อีลอน มัสก์" เคาะแล้ว “ค่ายืนยันตัวตน” ในทวิตเตอร์ 300 บาทต่อเดือน

เดิมไม่มีการกำหนดกฎกระทรวงเพื่อใช้สำหรับ "การผลิตสุรามิใช่เพื่อการค้า" แต่ล่าสุด กฎกระทรวงใหม่ ระบุว่า ใบอนุญาตผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถผลิตสุราในครัวเรือนได้

ต่อมาในส่วนของ เบียร์ จะแบ่งเป็นโรงเบียร์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

โรงเบียร์ขนาดเล็ก กฎกระทรวงใหม่ระบุว่า 

  • ยกเลิกทุนจดทะเบียน (กฎกระทรวงเดิมกำหนด ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท )
  • ยกเลิกกำลังการผลิต (กฎกระทรวงเดิมกำหนด กำลังการผลิต 1 แสนลิตร - 1 ล้านลิตรต่อปี)
  • เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตสุราที่มีมาตรฐานตามที่กรมสรรพามิตกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวงเดิมกำหนด เป็นบริษัทตามกฎหมายไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%)

โรงเบียร์ขนาดใหญ่ กฎกระทรวงใหม่ระบุว่า 

  • ยกเลิกทุนจดทะเบียน (กฎกระทรวงเดิมกำหนด ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 
  • ยกเลิกกำลังการผลิต (กฎกระทรวงเดิมกำหนดไม่ต่ำกว่า 10  ล้านลิตรต่อปี)
  • เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ใช้ระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ และจัดทำรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (กฎกระทรวงเดิมกำหนด เป็นบริษัทตามกฎหมายไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%)

สุราแช่ขนาดใหญ่ กฎกระทรวงใหม่ระบุว่า 

  • เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง (กฏกระทรวงเดิมกำหนด เป็นบริษัทตามกฎหมายไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไม่น้อยกว่า 51%) 

สุรากลั่นและสรุแช่ที่ไม่ใช่เบียร์ขนาดเล็ก กฎกระทรวงใหม่ระบุว่า 

  • โรงสุรากลั่นและสุราแช่ที่ไม่ใช่เบียร์ขนาดเล็กยังใช้หลักเกณฑ์เหมือนเดิมและถ้าผลิตสุรามาแล้ว 1 ปี โดยไม่มีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพาสามิต สามารถขยายขนาดโรงงานไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า (กฏกระทรวงเดิมกำหนด ต้องเป็นสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/องค์กรเกษตรกร ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท/ใช้เครื่องจักรต่ำกว่า 5 แรงม้า) 

อย่างไรก็ตาม ข้อดีของกฎกระทรวงใหม่นี้ จะทำให้สามารถขอใบอนุญาตผิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้  กฎกระทรวงใหม่ผ่อนคลายหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ทำให้ผู้ผลิตสุรารายใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจสุราได้ง่ายขึ้น โดนการยกเลิกทุนจดทะเบียนและกำลังการผลิตสำหรับผู้ขออนุญาตผลิตเบียร์ ขณะที่ผู้ผลิตสุราขนาดเล็กรายเดิมสามารถเติบโตได้ภายใต้การกำกับดูแลเรื่องคุณภาพสุราและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ประกาศฉบับเต็มแล้วในราชกิจจานุเบกษา

กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565

 

คอนเทนต์แนะนำ
วิจารณ์ยับ หมอไลฟ์สดขณะผ่าตัดคนไข้
ททท.ยกระดับการจัดงานเทศกาล เน้นจำกัดคนเข้า หลังเกิดโศกนาฏกรรมอิแทวอน
ฝ่ายหนุนประธานาธิบดีบราซิล ชุมนุมค้านผลเลือกตั้ง
ผู้นำเกาหลีใต้สั่งทำแผนคุมฝูงชน-นักวิเคราะห์หวั่นเหตุอิแทวอนฉุด ศก.

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ