ราชกิจจานุเบกษา กำหนดราคากลาง "กำจัดขยะพิษ-อันตราย" จากชุมชน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดแนวทางการกำหนดอัตรากลางค่ากำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ใน ราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน หมายความว่า ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้

เปิดกฎหมาย พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด “ปลอมแปลงเอกสาร” ปมคลิปประชุมผู้ถือหุ้น ไอทีวี

คืบหน้าโครงการ 'แลนด์บริดจ์” เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทย-ทะเลอันดามัน

หรือ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม

แต่ไม่หมายความรวมถึง มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กากกัมมันตรังสีและของเสียอันตรายตามกฎหมายโรงงาน

 อัตรากลางค่ากำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มหลอดไฟ กลุ่มถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ และกลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี

อัตราค่าขนส่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามปริมาณ ประเภท ยานพาหนะ และระยะทาง โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

การบำบัดหรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท ให้จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งไปบำบัดหรือก าจัด ณ โรงงานลำดับที่ 101 หรือ 105 หรือ 106 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธี

 

สำหรับแนวทางการกำหนดอัตรากลางค่ากำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปพิจารณา จัดจ้างบุคคลใดดำเนินการบำบัดหรือกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ และเป็นฐานการคำนวณการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณา จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเป็นข้อมูลประกอบการออกกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ