เปิดอัตราเงินเดือนปี 2566 พบสายงานบัญชีการเงินและกีฬาเติบโตสูงสุด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
JobsDB by SEEK สำรวจอัตราเงินเดือนสายอาชีพและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในไทย พบอุตสาหกรรมกีฬา-สายงานบัญชีการเงิน อัตราเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มสูงสุด

JobsDB by SEEK บริษัทจัดหางาน ได้จัดทำวิจัยสำรวจอัตราเงินเดือนสายอาชีพและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมกีฬา และสายงานบัญชี-การเงิน มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด รวมถึงจำนวนความต้องการของตลาดงานที่มีประกาศงานเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งยังพบว่าคนไทยเพิ่มเกณฑ์การพิจารณาในการหางาน จากเดิมมองแค่ค่าตอบแทนสูง แต่ปัจจุบันมองเรื่องสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Work-life Balance) เป็นอันดับแรก เช่นเดียวกับผู้หางานทั่วโลก

กำหนดให้นายจ้างยื่นแบบ "ภาษี" ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เปิดเงื่อนไข "พักหนี้เกษตรกร" หลังผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สายสีเขียวต้องขอเวลาศึกษา แต่จะทำให้ครบทุกสาย

คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า JobsDB by SEEK ได้จัดทำรายงานเปรียบเทียบข้อมูลเงินเดือนซึ่งเป็นข้อมูลอัตราเงินเดือนที่ผู้ประกอบการระบุบนประกาศงานในฐานข้อมูลของ JobsDB by SEEK ระหว่างเดือน เมษายน 2565 ถึง มีนาคม 2566 และเทียบกับข้อมูลเงินเดือนในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า การวิเคราะห์นี้ จะเป็นค่าเงินเดือนเฉลี่ย และเฉพาะงานเต็มเวลาในประเทศไทยที่จ่ายเป็นเงินบาทเท่านั้น

จากการสำรวจพบว่า ในปี 2566 อัตราเงินเดือนเฉลี่ยในประเทศไทยมีแนวโน้มคงที่ในทุกภาคธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของตลาดงานสำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศ

ในกลุ่มอัตราเงินเดือนตามสายงาน พบว่าสายงานบัญชีและการเงิน มีการเติบโตสูงและมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดเพิ่มเป็น 50,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้น 11.1% จากปี 2565 คาดว่ามีสาเหตุมาจากการเติบโตของธุรกิจฟินเทค (Financial Technology) สินทรัพย์ดิจิทัล และการควบรวมกิจการต่าง ๆ ทำให้มีความต้องการจ้างงานในสายนี้มากขึ้น โดยองค์กรต้องเสนอเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อดึงดูดและรักษาผู้สมัครคุณภาพสำหรับตำแหน่งเหล่านี้

ส่วนสายงานโรงแรม/ร้านอาหาร เป็นสายงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดและเงินเดือนเฉลี่ยลดลงมากที่สุด ถึง 18.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน และภาคตะวันออกนับเป็นภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนในสายงานสูงสุดถึง 31% เฉลี่ยที่ 22,500 บาท ในผู้บริหารระดับอาวุโส จากสายคอมพิวเตอร์และไอที

ส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนตามอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมกีฬา เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตและเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 23.5% อัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดเพิ่มเป็น 52,500 บาทต่อเดือน

ในขณะที่ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมที่พมีความเสี่ยงสูงสุดและเงินเดือนเฉลี่ยลดลงมากที่สุดถึง 38.9% โดยกรุงเทพมหานคร มีอัตราเงินเดือน เพิ่มขึ้น 65.2% เฉลี่ยที่ 37,500 บาท ในผู้บริหารระดับอาวุโส จากอุตสาหกรรมกีฬา

สำหรับอุตสาหกรรมที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งผู้จัดการ โดยเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการเงินเดือนเพิ่มขึ้นถึง 53.9% 

เมื่อเทียบข้อมูลเชิงลึกระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กรใหญ่ พบว่า SMEs จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมกีฬา เฉลี่ยที่ 52,500 บาท โดยสายงานที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดคือสายงานการผลิต, คอมพิวเตอร์ ไอที และ บัญชี การเงิน เฉลี่ยเท่ากันที่ 37,500 บาท

ส่วนองค์กรใหญ่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เฉลี่ยที่ 62,500 บาท โดยสายงานที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดคือสายงานการบริการและก่อสร้าง อาคาร เฉลี่ยที่ 50,000 บาท

นอกจากนี้ผลสำรวจเงินเดือนโดยแบ่งตามอุตสาหกรรมจะพบว่า

 • อุตสาหกรรมค้าปลีกและซื้อขาย สายงานคอมพิวเตอร์/ไอที มีการจ่ายผลตอบแทนระดับเจ้าหน้าที่ เช่น โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาซอฟท์แวร์ สูงสุดถึง 32,500 บาท
 • อุตสาหกรรมธนาคารและการเงิน ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่ในสายงาน คอมพิวเตอร์/ไอที เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ Data Scientist และนักวิเคราะห์ระบบ เป็นสายงานที่จ่ายผลตอบแทนสูงสุด
 • อุตสาหกรรมทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานวิทยาศาสตร์ปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุด 14.3% เฉลี่ยที่ 15,001 บาท
 • อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ไอที ผู้บริหารระดับสูงในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล มีเงินเดือนสูงสุดที่ 125,000 บาท โดยตำแหน่งงานที่มีการติดตามการดำเนินธุรกิจ เช่น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นสายงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด
 • อุตสาหกรรมขนส่ง ผู้จัดการในสายงานบริการ มีเงินเดือนสูงสุดที่ 50,000 บาท โดยตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับการดูแลลูกค้าหลังการขาย เช่น ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายในพื้นที่ มีเงินเดือนสูงสุดในสายงาน
 • อุตสาหกรรมการผลิต ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบัญชี/การเงิน ปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุดที่ 14.3% เฉลี่ยที่ 15,001 บาท
 • อุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ผู้จัดการในสายงานบริการ มีเงินเดือนสูงสุดที่ 72,500 บาท โดยตำแหน่งที่ดูแลเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส จะมีเงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน
 • อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตำแหน่งผู้จัดการบัญชี/การเงิน เงินเดือนสูงสุดที่ 57,500 บาท โดยตำแหน่งที่ดูแลแผนกบัญชีของบริษัทมีเงินเดือนสูงสุดในสายงาน
 • อุตสาหกรรมสื่อและโฆษณา ผู้จัดการในสายงานบริการ เงินเดือนสูงสุดที่ 57,500 บาท โดยตำแหน่งงานที่ดูแลประเด็นทางกฎมาย เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย จะมีเงินเดือนสูงสุดในสายงาน
 • อุตสาหกรรมประกันภัย ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ไอที เงินเดือนสูงสุดที่ 125,000 บาท โดยตำแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ในบริษัท เช่น ผู้จัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ เงินเดือนสูงสุด
 • อุตสาหกรรมที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูงในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล ได้รับเงินเดือนสูงสุดที่ 107,500 บาท โดยตำแหน่งที่จัดการพนักงานในองค์กร เช่น ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลฝ่ายธุรการ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล ได้รับเงินเดือนสูงสุดในสายงาน
 • อุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานบัญชี/การเงิน เงินเดือนสูงสุดที่ 72,500 บาท โดยตำแหน่งที่รับผิดชอบฝ่ายบัญชีขององค์กร เช่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มีเงินเดือนสูงที่สุด
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล ปรับเพิ่มเงินเดือนมากที่สุด 47.1% เฉลี่ยที่ 20,000 บาท
 • อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานศิลปะ/สื่อ/การสื่อสาร เงินเดือนสูงสุดที่ 87,500 บาท โดยตำแหน่งงานที่ดูแลการตลาด เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล มีเงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน
 • อุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคาร ผู้บริหารระดับสูงในสายงานก่อสร้างและอาคาร เงินเดือนสูงสุดที่ 95,000 บาท ตำแหน่งที่จัดการโครงการรับจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ผู้อำนวยการโครงการ เงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน
 • อุตสาหกรรมการศึกษา ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานคอมพิวเตอร์/ไอที มีเงินเดือนสูงสุดที่ 87,500 บาท ตำแหน่งที่ดูแลปัญหาด้านไอทีและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ผู้จัดการผ่ายไอที ผู้จัดการฝ่ายไอซีทีและหัวหน้าทีมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที มีเงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรและวัสดุอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานการตลาด/การขาย ปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุด 7.4% เฉลี่ยที่ 5,000 บาท
 • อุตสาหกรรมงานบริการ ผู้จัดการในสายงานคอมพิวเตอร์/ไอที เงินเดือนสูงสุดที่ 62,500 บาท โดยตำแหน่งงานที่จัดการคอนเทนท์ของเว็บไซต์องค์กรและเซิร์ฟเวอร์ เช่น ผู้จัดการเว็บมาสเตอร์ เงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน
 • อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล และการตลาด/การขาย เงินเดือนสูงสุดเมื่อเทียบกับระดับตำแหน่งงานเดียวกัน โดยมีเงินเดือนที่ 105,000 บาท ตำแหน่งงานที่ดูแลการดำเนินงานขององค์กร เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และการค้าขายของบริษัท เช่น ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ นวัตกรรมและดูแลธุรกิจ มีเงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน

คุณดวงพรกล่าวว่า “สรุปได้ว่า สายงานด้านบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีค่าตอบแทนสูง ค่าเฉลี่ยเงินเดือน รวมถึงจำนวนประกาศงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 9.1% ประกาศงาน 63.8% ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง มีเงินเดือนเฉลี่ย 2.4% ประกาศงาน 61% เป็นแนวโน้มที่ชี้ให้เห็นถึงความต้องการเป็นอย่างมากของทั้ง 2 ตำแหน่งงานนี้ จึงส่งผลให้อัตราเงินเดือนปรับสูงขึ้นท่ามกลางตลาดงานที่ท้าทาย”

เธอเสริมว่า “นอกจากนี้บริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมที่ปรึกษา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงดึงดูดผู้สมัครงานคุณภาพให้สนใจอุตสาหกรรมโดยเสนอค่าเฉลี่ยเงินเดือนที่สูงกว่าหรือเท่ากันกับองค์กรใหญ่ในหลายระดับตำแหน่ง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในตลาดงาน”

คุณดวงพรบอกอีกว่า “อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้หางานในประเทศไทยจะพิจารณาถึงค่าตอบแทนเป็นปัจจัยแรก แต่ เทรนด์ Work Life Balance ก็เป็นอีกหนึ่งค่านิยมของการพิจารณาเลือกงานที่เหมาะสมกับตน โดยมีผู้หางานถึง 11% ที่ปฏิเสธงานเพราะประเด็นดังกล่าว และมี 9% ที่ปฏิเสธงานเพราะปัจจัยของสถานที่และเวลาในการทำงานที่ไม่ยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจที่พบว่า ผู้หางาน 72% ต้องการรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด (บางวันทำงานที่บ้าน และบางวันที่สำนักงาน) และ 69% ยังต้องการทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และ 21% ต้องการทำงานแบบชั่วคราว”

โปรแกรมการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2022 ของนักกีฬาไทย วันที่ 27 ก.ย. 66

ประกาศฉบับ 9 เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก ลมกระโชก 27-29 ก.ย.

เปิดปฏิทินวันหยุดตุลาคม 2566 เช็กวันหยุดราชการ-วันสำคัญ

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ