คอลัมน์ ต้น...ทางฟุตบอล by ต้น วโรดม : หงส์จิกไก่ตายบนปากโอ่ง