ส.บอล ประกาศหมายเลข ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจสอบคุณสมบัติและการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสภากรรมการและองค์คณะตุลาการ

ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1/2567 เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติและการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสภากรรมการและองค์คณะตุลาการ ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคุณสมบัติและกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสภากรรมการและองค์คณะตุลาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 แล้ว 

ส.บอล ประกาศมี 6 คน ลงชิงนายกไทย- มาดามแป้ง-ธนศักดิ์ ส่งทีมลงครบ 19 คน

โพลชี้ "มาดามแป้ง" เต็งนั่งนายกบอล แนะการแก้ปัญหาเตรียมทีมชาติ

 

 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
ประกาศสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

อาศัยข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2565 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัคร ดังนี้

สภากรรมการ
ตำแหน่ง นายกสมาคม  มีผู้สมัคร 5 คน  เลือกได้ 1 คน

หมายเลข 1 นางนวลพรรณ  ล่ำซำ 
หมายเลข 2 นายวรงค์ ทิวทัศน์ 
หมายเลข 3 นายพยุริน งามพริ้ง
หมายเลข 4 นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ 
หมายเลข 5 นายคมกฤช นภาลัย

ตำแหน่ง อุปนายก  มีผู้สมัคร 18 คน  เลือกได้ 5 คน
หมายเลข 1 นายวิลักษณ์ โหลทอง
หมายเลข 2 นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
หมายเลข 3 นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ
หมายเลข 4 ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
หมายเลข 5 นายอรรณพ สิงห์โตทอง
หมายเลข 6 นายยรรยง อัครจินดานนท์
หมายเลข 7 นายอนุชิต กุลวานิช
หมายเลข 8 นายคุณาชา ไชยชุมพร
หมายเลข 9 นายชัยวัฒน์ แก้วผลึก
หมายเลข 10 นายรักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์
หมายเลข 11 นายเฉลิมวุฒิ สง่าพล
หมายเลข 12 นายชัยกร ชัยมงคลยศ
หมายเลข 13 นายสุโชค เลิศวัฒนาโกเมศ
หมายเลข 14 นายสินาท เฮงสุวนิช
หมายเลข 15 นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์
หมายเลข 16 นายยุทธนา ก้อนทอง
หมายเลข 17 นายสมนึก ทองแก้ว
หมายเลข 18 นายอัคคะไกร มหาศรี

ตำแหน่ง กรรมการกลาง  มีผู้สมัคร 46 คน  เลือกได้ 13 คน
หมายเลข 1 นางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา
หมายเลข 2 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
หมายเลข 3 พลตำรวจโท สำราญ นวลมา
หมายเลข 4 นาวาอากาศเอก ปิยะพงศ์ ผิวอ่อน
หมายเลข 5 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
หมายเลข 6 นายประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์
หมายเลข 7 นาวาโท นายแพทย์ พรเทพ ม้ามณี
หมายเลข 8 นายธนวัชร นิติกาญจนา
หมายเลข 9 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร
หมายเลข 10 นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย
หมายเลข 11 นายกุดั่น สุขุมานนท์
หมายเลข 12 นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์
หมายเลข 13 นายมิตติ ติยะไพรัช
หมายเลข 14 นางสาวธีรณา เศรษฐสมภพ
หมายเลข 15 นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาศ
หมายเลข 16 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
หมายเลข 17 นายพงษ์กฤษณ์ โอถาวร
หมายเลข 18 นายนภดล ร่มโพธิ์
หมายเลข 19 ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
หมายเลข 20 นายดิฏฐชัย จันทร์คุณา
หมายเลข 21 ดร.พิทักษ์ชน โชติกมลพงศ์
หมายเลข 22 นางสาวนิษฐา ชยะกฤตย์
หมายเลข 23 นางสาววรัญรดา ชยะกฤตย์
หมายเลข 24 นายประสิทธิ์ แจ้งถิ่นป่า
หมายเลข 25 นายณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด
หมายเลข 26 นายพีรพล เอื้ออารียกูล
หมายเลข 27 นายพรชัย พยนต์ภาค
หมายเลข 28 นายวรเดช ภูประไพ
หมายเลข 29 นายพิชัย คงศรี
หมายเลข 30 นายเชิดชัย สุวรรณนัง
หมายเลข 31 นายโกสินทร์ อัตตโนรักษ์
หมายเลข 32 นายกณิศ สงวนวงศ์
หมายเลข 33 นายรุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง
หมายเลข 34 นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์
หมายเลข 35 นายรุ่งรัฐ จิตตการ
หมายเลข 36 นายอภิชาติ จันทร์หอม
หมายเลข 37 นายเทิดศักดิ์ ใจมั่น
หมายเลข 38 นายไพศาล ชโนวรรณ
หมายเลข 39 นายภานพ ใจเกื้อ
หมายเลข 40 นายปารุส สุระประเสริฐ
หมายเลข 41 นายชัยพร ออฟูวงศ์
หมายเลข 42 นายนันทพล ชูเวสศิริพร
หมายเลข 43 นายสาวิน จรัสเพชรานันท์
หมายเลข 44 นายยุทธนา ทวีสรรพสุข
หมายเลข 45 นายสุรเชษฐ์ จรัสเพชรานันท์
หมายเลข 46 นายบุญพบ ประพฤติ

องค์คณะตุลาการ

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาทฯ  มีผู้สมัคร 1 คน  เลือกได้ 1 คน 
หมายเลข 1 นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์

ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท  มีผู้สมัคร 1 คน  เลือกได้ 1 คน
หมายเลข 1 นายสรรณ บุญทิพยา

ตำแหน่ง กรรมการคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท  มีผู้สมัคร 11 คน เลือกได้ 5 คน
หมายเลข 1 นายประกาศิต พิมพ์วงศ์
หมายเลข 2 นาวาอากาศเอก ธรรมนันทน์ ศาสนนันทน์
หมายเลข 3 นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์
หมายเลข 4 นายโสภณ มหาบุญ
หมายเลข 5 นายสุระ ศรีอาจ
หมายเลข 6 เรืออากาศโท ปราโมทย์ กล่ำสกุล
หมายเลข 7 นายวิโชติ มียิ้ม
หมายเลข 8 พันตำรวจเอก อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์
หมายเลข 9 ร้อยตำรวจเอก พิพัฒน์ พหุลรัตน์พิทักษ์
หมายเลข 10 นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต
หมายเลข 11 นายอาริศ กุลสวัสดิ์ภักดี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์  มีผู้สมัคร 1 คน  เลือกได้ 1 คน
หมายเลข 1 พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา

ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ มีผู้สมัคร 1 คน  เลือกได้ 1 คน
หมายเลข 1 พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต

ตำแหน่ง กรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์  มีผู้สมัคร 3 คน  เลือกได้ 3 คน
หมายเลข 1 นายชุมสาย ศรียาภัย
หมายเลข 2 นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
หมายเลข 3 นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2567

พลโท กิตติยุทธ  กิตติยุทธโยธิน 
รองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทำการแทน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ จะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ.67  เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 2 ตึกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

“แอนนี่” คู่กรณี “เบียร์ เดอะวอยซ์” พูดหมด! เลิกผู้ชายแล้ว โต้กลับไม่เคยได้ยินจากปาก ‘เป็นตู้ ATM-ที...

วันหยุดเดือนมกราคม 2567 เช็กวันหยุดราชการ-หยุดยาววันไหนบ้าง

อัปเดต!“เงินอุดหนุนบุตร 2567”เงื่อนไขรับสิทธิ-ปฏิทินรับเงินเช็กที่นี่!

TOP ข่าวกีฬา
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ