นักกีฬาคนหูหนวกน้อยใจ ไร้คนเหลียวแล – เงินอัดฉีดน้อย