ตร.ยืนยัน ร่างที่พบในซากเครื่องบินใต้ทะเล คือ “ซาล่า”