โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน "พลอากาศเอก" กรณีพิเศษ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ ยศ พลอากาศเอก

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 9 ข หน้า 1 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ - ให้นายตำรวจสัญญาบัตรพ้นราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาใหม่ 2 ราย

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 1 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ แก่ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งได้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความวิริยอุตสาหะ จงรักภักดี เสียสละ และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ