ครม.ถก ภาษีที่ดิน-วันหยุดราชการพิเศษ ปี 66


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประชุม ครม. วันนี้ (10 ม.ค.66) ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 และเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดหลังพ้นโทษ เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควัน ฝุ่น ภาคเหนือ ปี 66

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายวาระในการพิจารณาที่น่าสนใจ โดยมี 3 เรื่องที่น่าจับตาเป็นพิเศษ คือ

ประกาศล่าสุด ข้อกำหนดก่อนเดินทางเข้าไทย รับ นทท.ต่างชาติ เริ่มใช้ 9 ม.ค. 66

เริ่มแล้ว! ระบบตัดแต้มใบขับขี่ เช็กหลักเกณฑ์ถูกหักคะแนน

- ร่างกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่...) พ.ศ...ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

- ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยมาตราการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตราการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และการคุมขังฉุกเฉิน พ.ศ..

- สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566

- การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566

ส่วนวาระอื่นๆ ที่  ครม.จะนำเข้าสู่ที่ประชุม เช่น 

- รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2565

- มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 /2565 

- รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยปี 2564 และข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2565

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

- ผลการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER ครั้งที่ 6 และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

- ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ.2559 

- การขอขยายระยะเวลาในการออกกกกระทรวงซึ่งออกตามความในหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 จำนวน 3 ฉบับ 

- ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด5 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ มาตรา 45 และมาตรา 50 

- รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 

- กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

- ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยมาตราการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตราการคุมขังภายหลังพ้นโทษ 
และการคุมขังฉุกเฉิน พ.ศ...

- ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมทุน (โดยวิธีการอนุญาต) สำหรับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลารวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมเจ้าท่าในการขุดลอกและบำรุงรักษาความลึกของร่องน้ำสงขลา 

- การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรณีกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย 

 

- รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 

- รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2565 และแนวโน้มไตรมาสที่ 4/2565 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนตุลาคม 2565 

 

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ