เปิดรายชื่อ ส.ส.-ส.ว.ไม่โหวต "พิธา" นั่งนายกฯ คนที่ 30


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อ ส.ส.-ส.ว. "ไม่เห็นชอบ" และ "งดออกเสียง" ในการโหวต "พิธา" นั่งนายกฯ รอบแรก ใครเป็นใครไปดูกัน!

จากกรณีมีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ซึ่งมีการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้เปิดให้มีการอภิปรายคุณสมบัติอย่างกว้างขวาง ก่อนลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ที่มีการเสนอชื่อ นายพิธา เพียง 1 รายชื่อ

โดยผลการลงคะแนน ปรากฎว่า สมาชิกรัฐสภาลงคะแนน เห็นชอบ 324 เสียง ไม่ชอบ 182 เสียง งดออกเสียง 199 เสียง ซึ่งสรุปได้ว่า รัฐสภา มีมติไม่เห็นชอบให้ นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี

เช็ก 324 เสียง ใครบ้างโหวตเห็นชอบ “พิธา” นั่งนายกฯ

โหวตนายก : สรุปผลโหวต “พิธา” ได้เสียงหนุน 324 เสียง พลาดนั่งนายกฯรอบแรก

โหวตนายก : เกาะติดประชุมรัฐสภา จับตาเลือกนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้สำหรับเสียงที่ไม่เห็นชอบ และเสียงที่งดออกเสียง ดังนี้

ไม่เห็นชอบ รวม 182 เสียง ประกอบด้วย

พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 เสียง

 1. นางสาว กานสินี โอภาสรังสรรค์ รวมไทยสร้างชาติ
 2. นางสาว กุลวลี นพอมรบดี รวมไทยสร้างชาติ
 3. นาย เกรียงยศ สุดลาภา รวมไทยสร้างชาติ
 4. นาย จิรวุฒิ สิงห์โตทอง รวมไทยสร้างชาติ
 5. นาย จุติ ไกรฤกษ์ รวมไทยสร้างชาติ
 6. หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร รวมไทยสร้างชาติ
 7. นาย ชัชวาลล์ คงอุดม รวมไทยสร้างชาติ
 8. นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ รวมไทยสร้างชาติ
 9. นาย ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รวมไทยสร้างชาติ
 10. นาย ถนอมพงศ์ หลีกภัย รวมไทยสร้างชาติ
 11. นาย ธนกร วังบุญคงชนะ รวมไทยสร้างชาติ
 12. นาย ธานินท์ นวลวัฒน์ รวมไทยสร้างชาติ
 13. นาง ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ รวมไทยสร้างชาติ
 14. นาย นิติศักดิ์ ธรรมเพชร รวมไทยสร้างชาติ
 15. นาย ปรเมษฐ์ จินา รวมไทยสร้างชาติ
 16. นาย พงษ์มนู ทองหนัก รวมไทยสร้างชาติ
 17. นาย พันธ์ศักดิ์ บุญแทน รวมไทยสร้างชาติ
 18. นาง พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ รวมไทยสร้างชาติ
 19. นาย พิพิธ รัตนรักษ์ รวมไทยสร้างชาติ
 20. นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รวมไทยสร้างชาติ
 21. นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ รวมไทยสร้างชาติ
 22. นาย วัชระ ยาวอหะซัน รวมไทยสร้างชาติ
 23. นาย วิชัย สุดสวาสดิ์ รวมไทยสร้างชาติ
 24. นาย วิทยา แก้วภราดัย รวมไทยสร้างชาติ
 25. นาย ศาสตรา ศรีปาน รวมไทยสร้างชาติ
 26. นาย สัญญา นิลสุพรรณ รวมไทยสร้างชาติ
 27. นาย สันต์ แซ่ตั้ง รวมไทยสร้างชาติ
 28. พันโท สินธพ แก้วพิจิตร รวมไทยสร้างชาติ
 29. นาย สุชาติ ชมกลิ่น รวมไทยสร้างชาติ
 30. นาย สุพล จุลใส รวมไทยสร้างชาติ
 31. นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รวมไทยสร้างชาติ
 32. นาย อนุชา นาคาศัย รวมไทยสร้างชาติ
 33. นาย อนุชา บูรพชัยศรี รวมไทยสร้างชาติ
 34. จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล รวมไทยสร้างชาติ
 35. นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ รวมไทยสร้างชาติ
 36. นาย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รวมไทยสร้างชาติ

พรรคภูมิใจไทย 70 เสียง

 1. นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย
 2. นาย กิตติ กิตติธรกุล ภูมิใจไทย
 3. นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภูมิใจไทย
 4. นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี ภูมิใจไทย
 5. นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย
 6. นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย
 7. นาย ชูกัน กุลวงษา ภูมิใจไทย
 8. นาย เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ภูมิใจไทย
 9. นาย ไชยชนก ชิดชอบ ภูมิใจไทย
 10. นาย ซาการียา สะอิ ภูมิใจไทย
 11. นาง ญาณีนาถ เข็มนาค ภูมิใจไทย
 12. นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย
 13. นางสาว ตวงทิพย์ จินตะเวช ภูมิใจไทย
 14. นาย ไตรเทพ งามกมล ภูมิใจไทย
 15. นาย ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ ภูมิใจไทย
 16. นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี ภูมิใจไทย
 17. นาย ธนพัฒน์ ศรีชนะ ภูมิใจไทย
 18. นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ ภูมิใจไทย
 19. นาย ธนา กิจไพบูลย์ชัย ภูมิใจไทย
 20. นาย นรินทร์ คลังผา ภูมิใจไทย
 21. นางสาว แนน บุณย์ธิดา สมชัย ภูมิใจไทย
 22. นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
 23. นาง ปทิดา ตันติรัตนานนท์ ภูมิใจไทย
 24. นาย ประดิษฐ์ สังขจาย ภูมิใจไทย
 25. นางสาว ประภา เฮงไพบูลย์ ภูมิใจไทย
 26. นางสาว ผกามาศ เจริญพันธ์ ภูมิใจไทย
 27. นาย พรชัย ศรีสุริยันโยธิน ภูมิใจไทย
 28. นาย พลพีร์ สุวรรณฉวี ภูมิใจไทย
 29. นาย พิชัย ชมภูพล ภูมิใจไทย
 30. นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ ภูมิใจไทย
 31. นางสาว พิมพฤดา ตันจรารักษ์ ภูมิใจไทย
 32. นาย พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ ภูมิใจไทย
 33. นาย ภราดร ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย
 34. นาย ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ ภูมิใจไทย
 35. นาย มณเฑียร สงฆ์ประชา ภูมิใจไทย
 36. นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ภูมิใจไทย
 37. นาย มานพ ศรีผึ้ง ภูมิใจไทย
 38. นาง มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ภูมิใจไทย
 39. นาย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ภูมิใจไทย
 40. นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ ภูมิใจไทย
 41. นาย รุ่งโรจน์ ทองศรี ภูมิใจไทย
 42. นาย เรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ ภูมิใจไทย
 43. นาย ฤกษ์ อยู่ดี ภูมิใจไทย
 44. นาย ลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร ภูมิใจไทย
 45. นาย ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ ภูมิใจไทย
 46. นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ภูมิใจไทย
 47. นาย วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ภูมิใจไทย
 48. นาย วินัย ภัทรประสิทธิ์ ภูมิใจไทย
 49. นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ภูมิใจไทย
 50. นาย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ภูมิใจไทย
 51. นาย ษฐา ขาวขำ ภูมิใจไทย
 52. นาย สนอง เทพอักษรณรงค์ ภูมิใจไทย
 53. นาย สยาม เพ็งทอง ภูมิใจไทย
 54. นาย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภูมิใจไทย
 55. นาย สฤษดิ์ บุตรเนียร ภูมิใจไทย
 56. นาย สังคม แดงโชติ ภูมิใจไทย
 57. นาย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ภูมิใจไทย
 58. นาง สุขสมรวย วันทนียกุล ภูมิใจไทย
 59. นาย สุทธิชัย จรูญเนตร ภูมิใจไทย
 60. นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ภูมิใจไทย
 61. นาย สุวรรณา กุมภิโร ภูมิใจไทย
 62. นาย โสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
 63. นาย องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ภูมิใจไทย
 64. นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา ภูมิใจไทย
 65. นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ภูมิใจไทย
 66. นาย อรรถพล ไตรศรี ภูมิใจไทย
 67. นาย อลงกต มณีกาศ ภูมิใจไทย
 68. นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย
 69. นาย อำนาจ วิลาวัลย์ ภูมิใจไทย
 70. นาย เอกราช ช่างเหลา ภูมิใจไทย

พรรคพลังประชารัฐ 40 เสียง

 1. นาย กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ พลังประชารัฐ
 2. นางสาว กาญจนา จังหวะ พลังประชารัฐ
 3. นาง ขวัญเรือน เทียนทอง พลังประชารัฐ
 4. นาย คอซีย์ มามุ พลังประชารัฐ
 5. นาย จตุพร กมลพันธ์ทิพย์ พลังประชารัฐ
 6. นาย จักรัตน์ พั้วช่วย พลังประชารัฐ
 7. นาย จำลอง ภูนวนทา พลังประชารัฐ
 8. นาย จีรเดช ศรีวิราช พลังประชารัฐ
 9. นาย ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พลังประชารัฐ
 10. นาย ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พลังประชารัฐ
 11. นาย ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พลังประชารัฐ
 12. นาย ชัยมงคล ไชยรบ พลังประชารัฐ
 13. นาย โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พลังประชารัฐ
 14. นางสาว ตรีนุช เทียนทอง พลังประชารัฐ
 15. นาย ทวี สุระบาล พลังประชารัฐ
 16. นาย ธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ
 17. นาย นเรศ ธารงค์ทิพยคุณ พลังประชารัฐ
 18. นาย บุญชัย กิตติธาราทรัพย์ พลังประชารัฐ
 19. นาง บุญยิ่ง นิติกาญจนา พลังประชารัฐ
 20. นาย ปกรณ์ จีนาคำ พลังประชารัฐ
 21. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลังประชารัฐ
 22. นาย ปริญญา ฤกษ์หร่าย พลังประชารัฐ
 23. นาย ไผ่ ลิกค์ พลังประชารัฐ
 24. นางสาว พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พลังประชารัฐ
 25. นาย เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พลังประชารัฐ
 26. นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข พลังประชารัฐ
 27. นาง รัชนี พลซื่อ พลังประชารัฐ
 28. นาย วรโชติ สุคนธ์ขจร พลังประชารัฐ
 29. นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พลังประชารัฐ
 30. นาย วิริยะ ทองผา พลังประชารัฐ
 31. นาย สะถิระ เผือกประพันธุ์ พลังประชารัฐ
 32. นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ
 33. นาย สุธรรม จริตงาม พลังประชารัฐ
 34. นาย องอาจ วงษ์ประยูร พลังประชารัฐ
 35. นาย อนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ
 36. นาย อนุรัตน์ ตันบรรจง พลังประชารัฐ
 37. นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร พลังประชารัฐ
 38. นาย อัคร ทองใจสด พลังประชารัฐ
 39. นาย อัครแสนคีรี โล่ห์วีระ พลังประชารัฐ
 40. นาย อามินทร์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ

พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง

 1. นาย สุรทิน พิจารณ์ ประชาธิปไตยใหม่

พรรคท้องที่ไทย 1 เสียง

 1. นาย บัญชา เดชเจริญศิริกุล ท้องที่ไทย

สมาชิกวุฒิสภา 34 เสียง

 1. นาย กำพล เลิศเกียรติดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา
 2. นาย กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา
 3. นาย จเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา
 4. นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา
 5. พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา สมาชิกวุฒิสภา
 6. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย สมาชิกวุฒิสภา
 7. นาย ถวิล เปลี่ยนศรี สมาชิกวุฒิสภา
 8. นาย ถาวร เทพวิมลเพชรกุล สมาชิกวุฒิสภา
 9. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา
 10. นาย บรรชา พงศ์อายุกูล สมาชิกวุฒิสภา
 11. นาย ประพันธ์ คูณมี สมาชิกวุฒิสภา
 12. ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์ สมาชิกวุฒิสภา
 13. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป สมาชิกวุฒิสภา
 14. นาย ไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา
 15. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกวุฒิสภา
 16. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา
 17. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา
 18. นาย วิรัตน์ เกสสมบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา
 19. นาย วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร สมาชิกวุฒิสภา
 20. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา
 21. นายแพทย์ หม่อมหลวง สกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภา
 22. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา สมาชิกวุฒิสภา
 23. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา
 24. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา
 25. นาย สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา
 26. นาย สัญชัย จุลมนต์ สมาชิกวุฒิสภา
 27. พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา
 28. นาย สุรสิทธิ์ ตรีทอง สมาชิกวุฒิสภา
 29. นาย เสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา
 30. นาย อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา
 31. นาย อนุสิษฐ คุณากร สมาชิกวุฒิสภา
 32. นาย อมร นิลเปรม สมาชิกวุฒิสภา
 33. นาย ออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา
 34. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิสภา

งดออกเสียง รวม 199 เสียง ประกอบด้วย

พรรคใหม่ 1 เสียง

 1. นาย กฤดิทัช แสงธนโยธิน ใหม่

พรรคประชาธิปัตย์ 25 เสียง

 1. นาย กาญจน์ ตั้งปอง ประชาธิปัตย์
 2. นาย จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ประชาธิปัตย์
 3. นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประชาธิปัตย์
 4. นาย ชวน หลีกภัย ประชาธิปัตย์
 5. นาย ชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปัตย์
 6. นาย ชาตรี หล้าพรหม ประชาธิปัตย์
 7. นาย เดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์
 8. นาย ทรงศักดิ์ มุสิกอง ประชาธิปัตย์
 9. นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน ประชาธิปัตย์
 10. นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช ประชาธิปัตย์
 11. นาย พิทักษ์เดช เดชเดโช ประชาธิปัตย์
 12. ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ ประชาธิปัตย์
 13. นาย ยูนัยดี วาบา ประชาธิปัตย์
 14. นาย ร่มธรรม ขำนุรักษ์ ประชาธิปัตย์
 15. นาย ราชิต สุดพุ่ม ประชาธิปัตย์
 16. นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์
 17. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์
 18. นาย สมบัติ ยะสินธุ์ ประชาธิปัตย์
 19. นาย สมยศ พลายด้วง ประชาธิปัตย์
 20. นาย สรรเพชญ บุญญามณี ประชาธิปัตย์
 21. นางสาว สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย์
 22. นาง สุพัชรี ธรรมเพชร ประชาธิปัตย์
 23. นางสาว สุภาพร กำเนิดผล ประชาธิปัตย์
 24. พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์
 25. นาง อวยพรศรี เชาวลิต ประชาธิปัตย์

พรรคประชาชาติ 1 เสียง

 1. นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประชาชาติ

พรรคชาติไทยพัฒนา 10 เสียง

 1. นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา
 2. นาย นพดล มาตรศรี ชาติไทยพัฒนา
 3. นาย ประภัตร โพธสุธน ชาติไทยพัฒนา
 4. นาย พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา
 5. นาย วราวุธ ศิลปอาชา ชาติไทยพัฒนา
 6. นาย ศุภโชค ศรีสุขจร ชาติไทยพัฒนา
 7. นาย สรชัด สุจิตต์ ชาติไทยพัฒนา
 8. นาย เสมอกัน เที่ยงธรรม ชาติไทยพัฒนา
 9. นาย อนุชา สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา
 10. นาย อนุรักษ์ จุรีมาศ ชาติไทยพัฒนา

พรรคชาติพัฒนากล้า 2 เสียง

 1. นาย ประสาท ตันประเสริฐ ชาติพัฒนากล้า
 2. นาย วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ชาติพัฒนากล้า

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 เสียง

 1. นาย ปรีดา บุญเพลิง ครูไทยเพื่อประชาชน

สมาชิกวุฒิสภา 159 เสียง

 1. นาย กรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา
 2. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา
 3. นาย กล้านรงค์ จันทิก สมาชิกวุฒิสภา
 4. นาย กษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา
 5. นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา
 6. นาย กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา สมาชิกวุฒิสภา
 7. นาย เกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา
 8. นาย ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ สมาชิกวุฒิสภา
 9. นาย คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา
 10. นาย จรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา
 11. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา
 12. นาย จัตุรงค์ เสริมสุข สมาชิกวุฒิสภา
 13. นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ สมาชิกวุฒิสภา
 14. นาย จิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา
 15. นาง จิรดา สงฆ์ประชา สมาชิกวุฒิสภา
 16. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
 17. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ สมาชิกวุฒิสภา
 18. นาง ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา
 19. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข สมาชิกวุฒิสภา
 20. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา
 21. พลอากาศตรี นายแพทย์ เฉลิมชัย เครืองาม สมาชิกวุฒิสภา
 22. นาย เฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา
 23. นาย เฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา
 24. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ สมาชิกวุฒิสภา
 25. นาย ชลิต แก้วจินดา สมาชิกวุฒิสภา
 26. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร สมาชิกวุฒิสภา
 27. นาย ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา
 28. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกวุฒิสภา
 29. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ สมาชิกวุฒิสภา
 30. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ สมาชิกวุฒิสภา
 31. นาย เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ สมาชิกวุฒิสภา
 32. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย สมาชิกวุฒิสภา
 33. นาย ณรงค์ รัตนานุกูล สมาชิกวุฒิสภา
 34. นาย ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา
 35. นาย ณรงค์ อ่อนสอาด สมาชิกวุฒิสภา
 36. นาง ดวงพร รอดพยาธื์ สมาชิกวุฒิสภา
 37. นาย ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา
 38. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง สมาชิกวุฒิสภา
 39. นาย ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา
 40. พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช สมาชิกวุฒิสภา
 41. นาย ถนัด มานะพันธ์ุนิยม สมาชิกวุฒิสภา
 42. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา
 43. นาย ทรงเดช เสมอคำ สมาชิกวุฒิสภา
 44. พลเอก ทวีป เนตรนิยม สมาชิกวุฒิสภา
 45. นายแพทย์ ทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา
 46. นาง ทัศนา ยุวานนท์ สมาชิกวุฒิสภา
 47. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ สมาชิกวุฒิสภา
 48. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ สมาชิกวุฒิสภา
 49. พลเอก ธงชัย สาระสุข สมาชิกวุฒิสภา
 50. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร สมาชิกวุฒิสภา
 51. นาย ธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา
 52. นาย ธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา
 53. พลเอก ธีรเดช มีเพียร สมาชิกวุฒิสภา
 54. พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ สมาชิกวุฒิสภา
 55. นาย นิพนธ์ นาคสมภพ สมาชิกวุฒิสภา
 56. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน สมาชิกวุฒิสภา
 57. ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกวุฒิสภา
 58. นาย นิอาแซ ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา
 59. นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา
 60. พลเอก บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา
 61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา
 62. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกวุฒิสภา
 63. หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา
 64. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา
 65. นาย ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา
 66. นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา
 67. พลเอก ประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภา
 68. นาย ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ สมาชิกวุฒิสภา
 69. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา
 70. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกวุฒิสภา
 71. นาย ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา
 72. นาย ปัญญา งานเลิศ สมาชิกวุฒิสภา
 73. นาย ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ สมาชิกวุฒิสภา
 74. นางสาว ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม สมาชิกวุฒิสภา
 75. นาย ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ สมาชิกวุฒิสภา
 76. พลเอก โปฎก บุนนาค สมาชิกวุฒิสภา
 77. นาง ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ สมาชิกวุฒิสภา
 78. แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา
 79. ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย สมาชิกวุฒิสภา
 80. นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา
 81. พลเอก พหล สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา
 82. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา
 83. นาง พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา
 84. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา
 85. พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก สมาชิกวุฒิสภา
 86. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร สมาชิกวุฒิสภา
 87. นาง เพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา
 88. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกวุฒิสภา
 89. นาย ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา สมาชิกวุฒิสภา
 90. นาย มหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา
 91. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา
 92. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ สมาชิกวุฒิสภา
 93. พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน สมาชิกวุฒิสภา
 94. นาย ยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกวุฒิสภา
 95. นาย รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา
 96. นาย ลักษณ์ วจนานวัช สมาชิกวุฒิสภา
 97. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา
 98. นาง วรารัตน์ อติแพทย์ สมาชิกวุฒิสภา
 99. พลเอก วลิต โรจนภักดี สมาชิกวุฒิสภา
 100. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา
 101. พลเอก วัฒนา สรรพานิช สมาชิกวุฒิสภา
 102. นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา
 103. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา
 104. นาย วิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา
 105. พลเอก วินัย สร้างสุขดี สมาชิกวุฒิสภา
 106. พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ สมาชิกวุฒิสภา
 107. นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา
 108. นางสาว วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา
 109. นาย วีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกวุฒิสภา
 110. นาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
 111. นาย วีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา
 112. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิกวุฒิสภา
 113. นาย ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย สมาชิกวุฒิสภา
 114. พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา
 115. นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภา
 116. นาย ศุภชัย สมเจริญ สมาชิกวุฒิสภา
 117. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา
 118. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา
 119. พลเอก สนธยา ศรีเจริญ สมาชิกวุฒิสภา
 120. นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล สมาชิกวุฒิสภา
 121. นาย สมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา
 122. นาย สมเดช นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา
 123. พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา สมาชิกวุฒิสภา
 124. นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ สมาชิกวุฒิสภา
 125. นาย สมพล เกียรติไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา
 126. นาย สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ สมาชิกวุฒิสภา
 127. พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล สมาชิกวุฒิสภา
 128. พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข สมาชิกวุฒิสภา
 129. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ สมาชิกวุฒิสภา
 130. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ สมาชิกวุฒิสภา
 131. นาย สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา
 132. พลเอก สสิน ทองภักดี สมาชิกวุฒิสภา
 133. นาย สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา
 134. นาย สาธิต เหล่าสุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา
 135. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกวุฒิสภา
 136. นาย สุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา
 137. นายกองเอก สุธี มากบุญ สมาชิกวุฒิสภา
 138. นาย สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา
 139. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา
 140. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภา
 141. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
 142. นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ สมาชิกวุฒิสภา
 143. นาย สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา
 144. นาง สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา
 145. นาย สุวัฒน์ จิราพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา
 146. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา
 147. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา
 148. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา
 149. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
 150. นาย อนุพร อรุณรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
 151. นาย อนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา
 152. นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ สมาชิกวุฒิสภา
 153. พลเอก อักษรา เกิดผล สมาชิกวุฒิสภา
 154. นาย อับดุลฮาลิม มินซาร์ สมาชิกวุฒิสภา
 155. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข สมาชิกวุฒิสภา
 156. พลโท อำพน ชูประทุม สมาชิกวุฒิสภา
 157. พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต สมาชิกวุฒิสภา
 158. พลเอก อู้ด เบื้องบน สมาชิกวุฒิสภา
 159. พลตรี โอสถ ภาวิไล สมาชิกวุฒิสภา

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ