โปรดเกล้าฯ "ถอดยศทหาร" 8 นาย พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ "ถอดยศทหาร" สังกัดกองทัพบกรวม 8 นาย พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง-ยาเสพติด-หนีราชการ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอดนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จำนวน 8 ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479  และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2501 

คอนเทนต์แนะนำ
โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ
โปรดเกล้าฯ "ถอดยศทหาร" 14 นาย พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ถอดยศทหาร ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการถอดยศทหาร

ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507  ข้อ 2 และข้อ 4 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง  8  ราย  ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6  และข้อ   7(2)  (4)  และ  (8)  ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พ.ศ.  2548  ดังนี้

1. พันโท คงศักดิ์  หรือนิทธันต์  สุดสวัสดิ์  ออกจากยศทหาร  ตั้งแต่วันที่  13  มีนาคม  2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ ช้างเผือก  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  และเหรียญจักรมาลา 

2. พันโท สมพงษ์  ทับทอง  ออกจากยศทหาร  ตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  2567  เนื่องจาก กระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ ช้างเผือก  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  และเหรียญราชการชายแดน

3. พันโท วิสัย  สมบูรณ์ทรัพย์  ออกจากยศทหาร  ตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม  2567 เนื่องจาก  กระทำผิดวินัยทหารฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย อย่างร้ายแรง  และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  และเหรียญจักรมาลา

4. พันตรี จักรพันธ์  วาสนโกมุท  ออกจากยศทหาร  ตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม  2561  เนื่องจาก  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  ความผิดต่อพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  ความผิดต่อพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  ความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ลหุโทษ คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่  25 ธันวาคม  2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  และเหรียญจักรมาลา

5. ร้อยโท เริงศักดิ์  สระกัน  ออกจากยศทหาร  ตั้งแต่วันที่  22  มิถุนายน  2566 เนื่องจาก กระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ  และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย  และเหรียญจักรมาลา

6. ร้อยโท สุฉันท์  สุวรรณราช  ออกจากยศทหาร  ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทอง  ช้างเผือก  และเหรียญจักรมาลา

7. ร้อยโท สุรชัย  คุ้มหน่อแนว  ออกจากยศทหาร  ตั้งแต่วันที่  8  กุมภาพันธ์  2567  เนื่องจาก กระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย  เหรียญทองช้างเผือก  และเหรียญจักรมาลา

8. ร้อยโท ภาณุ  ชูจีน  ออกจากยศทหาร  ตั้งแต่วันที่ 20  มีนาคม 2567  เนื่องจาก กระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์  มงกุฎไทย  เหรียญราชการชายแดน  เหรียญทองช้างเผือก  และเหรียญจักรมาลา

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ