"มอส – อ้วน – เอ" อยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ "มหาวิหารนอเทรอดาม"