กฟน. เตือนระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าแนะติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว-สายดิน