กฟน. จัดสัมมนาการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ ร.พ.รัฐ