ม.หอการค้า เปิดหลักสูตร DITM สร้างผู้นำนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (Master of Science in Digital Innovation and Technology Management : DITM) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทั้งสองด้าน คือ ศาสตร์ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีและศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ การบริหารแบบผสมผสานด้วยศาสตร์ทั้งสองด้านนี้ จะทำให้มีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ในการเปลี่ยนแปลงผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ

TOP ประชาสัมพันธ์