ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ UTCC

ประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ยกระดับเรียนผ่านภาคธุรกิจชั้นนำให้เท่าทันโลก

ปัจจุบันรูปแบบการศึกษาทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องปรับตัวรองรับสถานการณ์ เน้นเพิ่มทักษะหรือการเปลี่ยนทักษะ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีทักษะและความรู้ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานที่ถูกกระทบด้วยภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้ ล่าสุดสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย สนับสนุนเสริมศักยภาพให้นักศึกษาก้าวทันโลกธุรกิจ เน้นการเรียนการสอนผ่านผู้เชี่ยวชาญการตลาดภาคเอกชนชั้น

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์

ม.หอการค้าไทย มอบทุนซิวเวอร์หนุนสร้างนักธุรกิจกลับคืน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง ทำให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ผลิตภาพต่อคนของประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมบริการ ในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ปวช.และปวส. เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถกลับไปพัฒนาระบบธุรกิจการค้าภูมิลำเนาบ้านเกิด

อ่านเพิ่มเติม


ข่าว UTCC

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ