สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารกระทรวงวัฒธรรม จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติล้านนาสู่อาเซียน