มอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค”  ปี 2562