สมาคมโฆษณา จับมือภาคีจากภาครัฐและเอกชน 14 แห่งร่วมใจผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งผลเชิงบวกต่อสังคม