ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ย้ำเรียนออนไลน์ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้ หลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 โดยให้พิจารณาการเรียนการสอนออกมาเป็นรูปแบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ

TOP ประชาสัมพันธ์