พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พนักงานให้การดูแล / Nurses’ Aides) ระหว่าง สภาการพยาบาล กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


เผยแพร่
สภาการพยาบาล จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ใน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)

บุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides) โดยสภาการพยาบาลจัดทำหลักสตูรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล โดยคาดว่าองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ซึ่งมีระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกันยายน 2563 นี้ 

รศ.ดร.ทศันา บญุทอง นายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า ด้วยปัญหาภาวะสขุภาพของประชาชน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยี  และการมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ปัญหาสุขภาพและความ เจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และมีความยุ่งยากซับซ้อน ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูงมากในระบบสุขภาพ บุคลากรด้านสุขภาพขาดแคลน และมีความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะใน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  กลุ่มผู้สูงอายที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง  การป้องกันและการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่มีความ ซับซ้อนและการขยายโอกาสเข้าถึงบริการที่ได้คุณภาพ จึงต้องการบคุลากรสุขภาพที่มีความสามารถในการให้บริการและการจัดระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย 

สภาการพยาบาลจึงได้กำหนดนโยบายกำลังคนในทีมการพยาบาล ซึ่งระดับการปฏิบัติงานของพยาบาลมีตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นเชี่ยวชาญตามระดับของระบบบริการด้านสุขภาพ และความต้องการการดูแล ของผู้ใช้บริการที่มีตั้งแต่ระดับไม่ซับซ้อน จนถึงระดับที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพ ของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน  จึงจำเป็นต้องมีทีมการพยาบาลที่ผสมผสานทักษะ สภาการพยาบาลจึงได้กำหนดให้ในทีมผสมผสานทักษะ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) 

สำหรับกลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานและเป็นการประกันคณุภาพ รวมถึงคุ้มครองทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการสภาการพยาบาลได้จัดทำหลักสตูรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 6 เดือน ซึ่งพนักงานให้กาลจะมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการดูแลบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างบางส่วนในเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน ได้แก่ สุขวิทยาส่วนบุคคล การให้อาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับ การดูแลความปลอดภัย และ ความสุขสบาย ฯลฯ  รวมทั้งการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม โดยการดูแลนั้นเป็นการทำงานร่วมกับญาติและเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  สามารถปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาล บ้าน ชมุชน สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานบริการสุขภาพอื่น ๆ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ  ทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ปัจจุบันกลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)  ทั่วประเทศ มีประมาณ 40,000 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามสถานบริการสุขภาพต่าง ๆ โดยบางส่วนได้รับการฝึกอบรมระยะสั้น ๆ มาบ้าง บางส่วน on the job training ไม่ได้ผ่านหลักสตูรที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรกลุ่มนี้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สภาการพยาบาลจึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสขุภาพ อาชีพพนักงานให้การ ดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ขึ้น เพื่อให้พนักงานให้การดูแลที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน สามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะการเป็นพนักงานให้การดูแล และได้การรับรองความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพพนักงานให้การดูแลได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค


  

 

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ