SCG ร่วมมือ สภาวิศวกร ยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย ก้าวไปสู่สากล

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในแต่ละปีประเทศไทยผลิตวิศวกรจบใหม่ปีละ 35,000 คน แต่มีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพียง 7,000 คนต่อปีเท่านั้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์