เช็ก! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกี่เดือนถึงใช้สิทธิได้


เผยแพร่
รีบเช็ก!! ผู้ประกันตนทุกคนต้องรู้ จ่ายเงินสมทบกี่เดือนถึงใช้สิทธิได้ ผู้ประกันตนตามแต่ละมาตราจะได้รับสิทธิประกันสังคมเหมือนกันหรือไม่!!

เงินสมทบประกันสังคม คือเงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยนายจ้างหักจากค่าจ้างของลูกจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ซึ่งฐานค่าจ้างที่จะนำมาคำนวณต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน เดือนละ 15,000 บาท (เงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท)

ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบต้องรู้ ต้องส่งกี่เดือนถึงใช้สิทธิได้แต่ละมาตราจะได้รับสิทธิประกันสังคมไม่เหมือนกัน คือ

ประกันสังคมจ่ายชดเชยผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 ม.33 ม.39 และ ม.40 ทุกกรณี

เช็กเลย! สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบกี่เดือน ถึงใช้สิทธิได้

ความคืบหน้า "ธนาคารประกันสังคม" อยู่ระหว่างพิจารณา เข้าที่ประชุม มี.ค.

มาตรา 33 ลูกจ้างผู้ซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

มาตรา 39 ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ 

เงื่อนไขการคุ้มครอง

กณีเจ็บป่วย ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย

กรณีคลอดบุตร ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดมีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

กรณีทุพพลภาพ ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ

กรณีตาย ส่งเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย

กรณีสงเคราะห์บุตร ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีชราภาพ

บำเหน็จชราภาพ 

  • กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จ เท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน
  • กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตน + นายจ้าง พร้อมผลประโยชน์ทดแทนตามที่กำหนด
บำนาญชราภาพ

  • ได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะปรับเพิ่มขึ้นให้อีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ ทุก 12 เดือน
กรณีว่างงาน (มาตรา 33) ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทุกกรณีได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือเพียงแค่คลิก สิทธิประโยชน์ก็อยู่ในมือคุณ 

  • LINE OFFICIAL ACCOUT: @ssothai
  • สายด่วน 1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • เว็บไซต์: www.sso.go.th
Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ