"ยูนิเซฟ"สนับสนุนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)