"เสริมศักดิ์" ร่วมมุทิตาจิตรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗


เผยแพร่
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานจัดงาน “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รมต.วธ.กล่าวว่า สงกรานต์ เป็นประเพณีที่งดงามมีคุณค่า สะท้อนถึงความเป็นไทย เป็นโอกาสของการแสดงความกตัญญู แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ผ่านพิธีที่สำคัญ คือ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพรัก  ประเพณีที่ดีงามและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนี้ สมควรอย่างยิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

การประชุมขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐบอตสวานา ประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย ประเพณีปีใหม่ไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เทศกาลสงกรานต์” ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงวัฒนธรรม
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานจัดงาน “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่สงกรานต์ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านศิลปินแห่งชาติ รวมถึงเป็นแบบอย่างของการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ให้แก่องค์กรและประชาชนทั่วไปด้วยอีกทางหนึ่ง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินแห่งชาติแล้ว ยังเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมไหว้ขอพรผู้ใหญ่เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามแก่ลูกหลาน ให้แก่องค์กรและประชาชนทั่วไปด้วย และในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้ “

ผมขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ศิลปินแห่งชาติทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ปราศจากโรคภัยและอุปัทวอันตรายใด ๆ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้แก่พวกเราผู้ปฏิบัติงานวัฒนธรรมของชาติสืบไป” รมต.วธ. กล่าวอวยพรทิ้งท้าย

จากนั้น  นางสุดา  ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นผู้แทนศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า ในนามของศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้มีโอกาสมาร่วมให้พร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ระลึกถึง และมาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตในวันนี้ 

ขอแสดงความยินดีที่องค์การยูเนสโกประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย ประเพณีปีใหม่ไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังให้ความสำคัญ และระลึกถึงผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ แสดงออกได้ถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้ใหญ่ และครูอาจารย์ ทำให้ดิฉันรู้สึกปลาบปลื้มและมีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ในวาระสงกรานต์ปีใหม่ไทย จึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความรักความสามัคคีให้แก่กัน และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

เทศกาลสงกรานต์” ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงวัฒนธรรม
บรรยากาศภายในงาน“รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ฯ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น

สำหรับศิลปินแห่งชาติที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย  นายมนัส  ปิติสานต์  นายสมชาย  ทับพร นางรัจนา  พวงประยงค์ นายสุประวัติ  ปัทมสูต นายวินัย พันธุรักษ์ นายสมเศียร  พานทอง นายบุญเลิศ นาจพินิจ นายประยงค์  ชื่นเย็น  นายชัยชนะ  บุญนะโชติ นายนคร ถนอมทรัพย์ นายวิชิต  โห้ไทย นางสาวทัศนีย์  ขุนทอง นางสาววนิดา  พึ่งสุนทร นายปัญญา  วิจินธนสาร  นายช่วง  มูลพินิจ  ศาสตราจารย์วิชัย  สิทธิรัตน์ นายเจตกำจร  พรหมโยธี

นางชมัยภร  บางคมบาง นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ นายธีรภาพ  โลหิตกุล  นางผ่องศรี  วรนุช นางรุ่งฤดี  เพ็งเจริญ  นางสุดา  ชื่นบาน  นายสิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ นายปี๊บ  คงลายทอง นายสลา  คุณวุฒินายวิรัช  อยู่ถาวร นายไพฑูรย์  เข้มแข็ง นายศุภชัย  จันทร์สุวรรณ และ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมได้แก่ นางดรุณีนาถ  นาคคง  นายปริญญา  สุขชิต 

บรรยากาศภายในงาน“รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ฯ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้มีโอกาสมาร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แสดงมุทิตาจิตแก่ครู แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพรัก เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งยังถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแด่ศิลปินแห่งชาติด้วย

อัปเดต! “สงกรานต์” หยุดกี่วัน เริ่มวันไหน เช็กเลยวันหยุดราชการ-ธนาคาร

สึกแล้ว! พระมหาเสพเมถุนกับอดีตนักการเมือง พร้อมเปิดไทม์ไลน์ความสัมพันธ์

วิเคราะห์บอล! ยูโรป้า ลีก ลิเวอร์พูล พบ อตาลันต้า 11 เม.ย.67

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ