กฟน. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน โครงการ Energy Mind Award 2016 รุ่นที่ 1