กฟน. แนะนำ "ข้อควรระวัง..ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย..เพื่อระบบไฟฟ้าไทยมั่นคง"