ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ”นายชัยยงค์ พัวพงศกร” เป็น ผู้ว่าการ กฟน.