กฟน. เชิญผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดใหญ่เข้าร่วมสัมมนาพร้อมสมัครมาตรการ Emergency Demand Response ปี 2560