ด่วน! วิกฤตหมอกควัน วิกฤตภัยแล้ง กำลังคุกคามชีวิตประชาชนในหลายพื้นที่