งานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานอินทรีย์ งาน “มหกรรมอินทรีย์ วิถีอีสาน”