นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ บริจาค 9.6 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลตำรวจ


เผยแพร่
การประชุมสามัญประจำปี 2561 ของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ บริจาคเงินจำนวน 9,699,913 บาท (เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับใช้ในอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์