ตราหัวม้าลาย จัดกิจกรรม "ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก"