กฟน. ห่วงใย เตือนภัยพายุฤดูร้อน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า