ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกร้อง อาเซียนรักษาความเป็นเอกภาพ