ชาวบ้านวอน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น จ่ายเงินที่เหลือให้ครบ