สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์น ถึงประธานประเทศลาว