35 ปี นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา เสด็จเยือนไทย