ชาวคริสต์กว่า 20,000 คน จองที่รับเสด็จ “โป๊ปฟรังซิส” แน่นวัดนักบุญเปโตร