กทม. สั่งห้ามสถานบันเทิง ผับ จุดพลุ ปล่อยโคมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงนามประกาศห้าม สถานบันเทิง ที่จัดงานปีใหม่ จุดพลุ ปล่อยโคม หวั่นเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมกำชับประชาชนตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน

(15 ธ.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่มักจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งบางแห่งอาจมีสภาพความสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย รวมทั้งเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นและทำให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือสาธารณภัยอื่น

คสช.สั่งจุดพลุได้ 2 ชั่วโมงต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ส่วนบั้งไฟ-โคมลอยยังห้าม

“อัศวิน” ปรับแผนจัดระเบียบคนลอยกระทง-คนเก็บเหรียญ ริมแม่น้ำลำคลอง

 

ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาวซึ่งสภาพอากาศแห้งและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย หากทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแลและไม่ระมัดระวังอาจเกิดอัคคีภัยขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จึงทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

โดยกำหนดมาตรการ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนเทศกาลปีใหม่ (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) ขั้นปฏิบัติการระหว่างเทศกาลปีใหม่ และขั้นปฏิบัติการหลังเทศกาลปีใหม่ 

พร้อมทั้งได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในสถานบริการและสถานบันเทิง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยขอความร่วมมือประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ดังนี้ 

เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิด บูสเข็ม 3“ไฟเซอร์”ผ่านเครือข่ายมือถือ เริ่ม 16 ธ.ค.นี้

"ผู้ประกันตน ม.33" เตรียมลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ผ่าน ระบบ e-service

1.ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2.เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบริการจะต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย อาทิ ถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ขัดเจนไม่มีสิ่งของกีดขวาง เส้นทางหนีไฟมีแบบแปลนแสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงหรือทางหนีไฟจัดให้มีช่องทางที่เปิดออกสู่ประตูภายนอกได้อย่างทันที รวมทั้งทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

3.การเข้าไปพักผ่อนตามสถานบริการต่าง ๆ ควรเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการที่ไม่แออัด มีทางเข้าและออกได้อย่างสะดวก สังเกตเส้นทางหนีไฟ ประตูฉุกเฉิน และภายในอาคารสถานที่จะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน และวัสดุภายในต้องเป็นวัสดุทนไฟไม่ติดไฟง่าย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมหรือมีการเก็บวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนเที่ยวอย่างมีสติ หากพบเห็นสถานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ และหากเกิดอัคคีภัยให้แจ้งสายด่วนโทร.199 ในทันที 

และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยขอความร่วมมือประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ 

1.ตรวจสอบสายไฟและปสั้กไฟภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิทซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 

2.การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรต้องมีภาชนะที่ปลอดภัยและแข็งแรง และขอให้ดูแลธูปเทียนให้ไฟดับสนิทแล้วก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน 

3.หลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหารต้องไม่ลืมปีดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย 

4.ควรเก็บไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คให้ห่างจากมือเด็กและไม่ควรสูบบุหรี่บนที่นอนหรือทิ้งกันบุหรี่ในขณะที่ไฟยังดับไม่สนิท และควรเก็บวัสดุติดไฟง่ายให้อยู่ในที่ปลอดภัย 

5.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน และหมั่นบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และควรศึกษาถึงวิธีการใช้งานและถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 

6.เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน โทร. 199 หากไฟลุกลามควรหลบออกจากสถานที่เกิดเหตุก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต 

พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์

“ผู้ว่าฯหมูป่า”รับขาดคุณสมบัติลงผู้ว่าฯกทม เหตุทะเบียนบ้านอยู่ปทุมธานี

ฝุ่นมาแล้ว เตือนคนกรุงฯ PM2.5 สะสม-เกินมาตรฐาน สัปดาห์หน้า

เปิดสถิติหวยออก 5 ปีย้อนหลัง งวด 16 ธ.ค.

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ