ผบ.ตร. ฮึ่ม! ห้ามตำรวจสูบกัญชา - กัญชงในสถานีตำรวจ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"บิ๊กปั๊ด" ส่งสารตำรวจทั่วประเทศ สั่งเด็ดขาดห้ามสูบกัญชา - กัญชง ในสถานีตำรวจ หรือทุกหน่วยงานในสังกัด ตร.

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ลงบันทึกข้อความ ที่ ตร.0011.14/2861 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร. ระบุ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ

เช็กประเทศไหนห้ามนำเข้า “กัญชา – กัญชง” ฝ่าฝืนมีบทลงโทษอะไรบ้าง

คุมเข้มจำหน่ายกัญชาเกลื่อนถนนข้าวสาร

เช็ก! ลำดับอาวุโส "ตำรวจ" รองรับการแต่งตั้งนายพล วาระประจำปี 2565

เว็บนี้เท่านั้น! ปลูกกัญ ขอจดแจ้งปลูกกัญชง กัญชา ต้องลิงก์นี้

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และให้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 โดยอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายกัญชา หรือสารสกัดจากกัญชาได้ ยกเว้น (1) การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ (2) การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร และ (3) การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นไปอย่างสอดคล้องและเหมาะสม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศสธ. “กลิ่น-ควันกัญชา” เป็นเหตุรำคาญ

1. ให้ข้าราชการตำรวจและบุคลากรถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 รวมถึงกฎหมาย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเครงครัด

2. กำหนดให้สถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นพื้นที่ "ห้ามสูบกัญชาหรือกัญชง" ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อันจะเป็นการรบกวนประชาชนผู้ติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการของ ตร.

3. ให้หัวหน้าสถานีตำรวจ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ตร. ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของ ตร. รวมทั้งสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ ในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ

4. ให้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานในสังกัต ตร. มิให้กระทำการที่ทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในสถานที่ราชการ หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สธ. ย้ำ สูบกัญชาที่สาธารณะเป็นเหตุให้รำคาญ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ