โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ราชองครักษ์พิเศษ" ระดับบิ๊กนายพล 59 นาย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ระดับนายพล รวม 59 นาย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 224 ง หน้า 1 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สมาชิกวุฒิสภา" คนใหม่ เพิ่มอีกตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง "ราชองครักษ์พิเศษ" ระดับบิ๊กนายพล 59 นาย

กกต. เคาะวันเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 เตรียมรับแผนหากสภาครบวาระ

อาศัยอำนจจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 59 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2565  ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง "ราชองครักษ์พิเศษ" ระดับบิ๊กนายพล 59 นาย
โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง "ราชองครักษ์พิเศษ" ระดับบิ๊กนายพล 59 นาย

เปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 5 รอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ เริ่ม 23 ก.ย.- 1 ต.ค. 65

 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ