โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ คนที่ 48

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

ก.ต. เคาะ "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 48

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สมาชิกวุฒิสภา" คนใหม่ เพิ่มอีกตำแหน่ง

ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ