กรมอุทยานฯ แจงป.ป.ช. 7 ปม “พัฒนาระบบจัดเก็บเงินค่าบริการ-ระบบ E-Ticket”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมอุทยานฯ ทำหนังสือชี้แจง ป.ป.ช. 7 ประเด็น พัฒนาระบบจัดเก็บเงินค่าบริการ-แก้ไขระเบียบการใช้จ่ายรายได้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดทำข้อมูลชี้แจ้ง ป.ป.ช. รายละเอียด ดังนี้

ประเด็นคำถาม 1. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำและพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินค่าบริการ และระบบการจองล่วงหน้าด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบออนไลน์ (E-Ticket) อย่างเร่งด่วน

ประเด็นคำตอบ : กรมฯได้พัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการจองบัตรค่าบริการฯ ล่วงหน้าและเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต/เดบิต

นักร้องมือ 1 อย่างศรีสุวรรณ จรรยา ออกอาการ ฉงน งุนงง ทำไมกรมอุทยานฯ ได้เกรด A ประเมินคุณธรรมและความโ...

7 วันอันตรายปีใหม่ วันที่ห้า คร่าชีวิตอีก 40 ราย บาดเจ็บเกือบ 300 คน

หรือชำระเงินผ่าน Thai QR Payment เป็นการลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องจัดเก็บและ เก็บรักษาเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะทำน้าที่ตรวจสอบบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในอุทยานแห่งชาติได้ทันที วันที่เปิดใช้ระบบ วันที่ 1 มกราคม 2566 วันที่เข้าพื้นที่จริง วันที่ 7 มกราคม 2566 พื้นที่ดำเนินการในอุทยานแห่งชาตินำร่อง 6 แห่ง ได้แก่

1) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

3) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

4) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

5) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

6) อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

คอนเทนต์แนะนำ
"ศักดิ์สยาม-อนุทิน" ลั่นหากค่าป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อแพงเกินจริง เจอยกเลิก พร้อมถูกลงโทษ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ดูตรงไหน รู้ไว้ก่อนยื่นภาษี

(เนื่องจาก E-ticket เป็นระบบใหม่ และจำเป็นต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตรวจสอบ QR code ของนักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทุกอุทยานฯ ในขณะนี้)

ประเด็นคำถาม 2. แก้ไขระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้ เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2560 โดยให้เก็บรายโดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของกรมอุทยานฯเท่านั้น ไม่ให้มีการเก็บเป็นเงินสดทุกรณี

ประเด็นคำตอบ : กรมฯ ได้มีการปรับปรุงระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มช่องทางการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิคข้อ 22 ให้หน่วยงานเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพื่อรับและโอนเงินหรือจะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก็ได้ตามความเหมาะสมการรับเงินของหน่วยงานย่อย อาจรับเป็นเงินสดหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

หรือวิธีอื่นใดตามที่อธิบดีกำหนดการรับเงินตามระเบียบนี้ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้หรือรายงาน การจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับรองการจ่ายเงินหรือเอกสารอื่นใดที่กรมกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย หรือพิมพ์รายงานเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน เว้นแต่การรับเงินค่าบริการที่มิได้ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ให้ใช้เป็นบัตรค่าบริการ กรณีผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งความประสงค์ไปยังส่วนราชการเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป

ซึ่งปัจจุบันกรมอุทยานฯ เริ่มดำเนินการจำหน่ายบัตรค่าบัตรค่าบริการเข้าอุทานแห่งชาติอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่อุทยาน 6 แห่ง โดยในวันที่ 1 มกราคม 2566 ทางกรมอุทยานฯ จะเปิดระบบและเริ่มเข้าพื้นที่จริง วันที่ 7 มกราคม 2566 ในอนาคตหากระบบมีความเสถียรเป็นที่ยอมรับและมีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมก็จะขยายผลไปในพื้นที่อื่นจนครบทุกแห่ง

ประเด็นคำถาม 3. ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ตรวจสอบรายการจัดซื้อประกันชีวิตนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ พร้อมนับจำนวนนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับการชำระค่าบริหาร เพื่อตรวจสอบควบคู่กัน

ประเด็นคำตอบ : กรมฯ จะขอไปพิจารณารายละเอียดการซื้อประกันชีวิตของนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ เพื่อประกอบการตรวจนับจำนวนนักท่องเที่ยว เปรียบเทียบกับการชำระค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติเพื่อตรวจสอบควบคู่กัน

ประเด็นคำถาม 4. ให้มีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ พร้อมรายงานหรือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตประจำจังหวัด และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) โดยจะต้องเผยแพร่รายงานการประชุมให้กับสื่อมวลชนและประชาชนทราบด้วย

ประเด็นคำตอบ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย มีการสร้างการรับรู้ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมการบริการจัดการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) ในการประชุมจะมีการายงานผลการปฏิบัติการในด้านต่างๆ ต่อที่ประชุมทั้งการจัดเก็บเงินรายได้ จำนวนนักท่องเที่ยว การดำเนินโครงการต่างๆ

 ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการ ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับได้แจ้งให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่และในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติได้รายงานการดำเนินการ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้รายงานเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้น และรับข้อเสนอของ ปปช.ไปดำเนินการ

 รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ของเครือข่ายต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต การเสนอรายงานต่อหน่วยงาน และสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่และร่วมตรวจสอบต่อไป

ประเด็นคำถาม 5. ให้ทุกอุทยานฯจัดทำเพจเพื่อรายงานผลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้า – ออก แบบทันที และตลอดเวลา หรือ (Real Time) แต่ละอุทยานฯ

ประเด็นคำตอบ : กรมฯ ได้นำข้อมูลสรุปรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวแบบรายวันจากระบบ Database กลางมาแสดงที่ข้อมูลสถิติทางหน้า Website สำนักอุทยานฯhttps://portal.dnp.go.th/p/nationalpark โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

ประเด็นคำถาม 6. กรมอุทยานแห่งชาติฯ ต้องเปิดเผยผลการอนุมัติงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 วรรคสอง กรณีการอนุมัติโดยกรณีจำเป็นเร่งด่วนว่าได้อนุมัติงบดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง

ประเด็นคำตอบ : ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ข้อ 44 ให้ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาตินำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนออธิบดีอนุมัติจึงจะดำเนินการต่อไปได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้สำนักอุทยานแห่งชาตินำเสนอโครงการให้อธิบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ วงเงินไม่เกินยี่สิบล้านบาท แล้วให้แจ้งคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่ได้อนุมัติโครงการเร่งด่วนแต่อย่างใด

ประเด็นคำถาม 7. เร่งดำเนินการการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) หรือ “ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” อย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่งด่วน

ประเด็นคำตอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรณีต่างๆ ของกองทุนและมูลนิธิต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงสิทธิและประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ตามหนังสือสำนักบริหารงานกลาง ที่ ทส 0901.306/ว 177 ลงวันที่ 7 มกราคม 2566

คอนเทนต์แนะนำ
UTA มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพล เหตุ "ร.ล.สุโขทัย" อับปาง
ดีเดย์ 10 ม.ค. ดอกเบี้ยเช่าซื้อ รถยนต์-จยย. จะเป็นธรรมกว่าเดิม !!

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ