เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมปี 2566 เช็ก! รายชื่อสถานพยาบาล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานประกันสังคมได้มีกำรปรับปรุงการกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น จึงขอเรียนชี้แจงให้ผู้ประกันตนทราบ ดังนี้

1.เมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล ผู้ประกันตนคนไทยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวต้องแสดงบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการ หรือแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทำง (Passport)

2.สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เกิดขึ้นต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนและผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน

ประกันสังคม แนะเช็กสิทธิประโยชน์ฉบับใหม่เวอร์ชั่น 2566

ต่อใบขับขี่ 2566 ทำได้ทั้งจองคิว และ Walk in ค่าใช้จ่ายเท่าไร เช็กที่นี่

3. การเปลี่ยนสถานพยาบาล

3.1 เปลี่ยนประจำปีให้ดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป

 3.2 เปลี่ยนระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตนมิได้มีการเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลาสามสิบวัน

3.3 ผู้ประกันตนสามารถทำการเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 1) ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02)ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

2) ทำรายการผ่าน www.sso.go.th

 3) ทำรายการผ่าน Applications SSO Connect

4) ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งทำงานกับนายจ้างสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯการเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS

 4. การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ให้สอบถามจากนายจ้าง /เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506 โดยสถานพยาบาลที่ท่านขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ท่านประจำทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

5. การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th /Application SSO Connect โทรสำยด่วน 1506 สำนักงานประกันสังคม  สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ทุกแห่งทั่วประเทศเครื่อง Smart Kiosk ของกระทรวงมหาดไทย และ Add เพื่อน line @ssothai

6. สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  สาขาทุกแห่ง ตามวันเวลาราชการ

 

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566 แยกตามจังหวัด

  • สถานพยาบาลของรัฐบาล พื้นที่กรุงเทพมหานคร     

1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล                   

2.รพ.กลาง

3.รพ.จุฬาลงกรณ์

4.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

5.รพ.ตากสิน                                             

6.รพ.ตำรวจ                                                         

7.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์                 

8.รพ.นพรัตนราชธานี (สธ)                             

9.รพ.พระมงกุฎเกล้า                                             

10.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

11.รพ.ราชวิถี (สธ)

12.รพ.รามาธิบดี

13.รพ.ราชพิพัฒน์

14.รพ.เลิดสิน

15.รพ.เวชการุณย์รัศมิ์

16.รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร

17.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

18.รพ.สิรินธร

19.รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

20.รพ.ลาดกระบัง

  • สถานพยาบาลของเอกชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่กล้วยน้ำไท  

2. รพ.เกษมราษฎร์ บางแคโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

3.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ เกษมราษฎร์ประชาชื่น

4.รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

5.นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

6.นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1

8.รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

9.รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

10.รพ.บางมดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

11.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

12.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 4

13.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร

14.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจี

15.รพ.พญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่

16.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่มิตรประชา

17.รพ.เพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

18.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา ทั่วไปขนาดใหญ่

19.รพ.มเหสักข์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

20.รพ.มงกุฎวัฒนะ

21.รพ.มิชชั่นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

22.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ

23.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว

24.วิภาราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

25.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์

26.รพ.ซีจีเอช สายไหม โรงพยาบาล

27.รพ.สุขสวัสดิ์อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

28.รพ.หัวเฉียวโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

29.รพ.ไอเอ็มเอช ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

  • สถานพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด

กระบี่

1.รพ.กระบี่ (สธ)

กาญจนบุรี

1.รพ.ค่ายสุรสีห์ 2. รพ.พหลพลพยุหเสนา (สธ.) 3.รพ.มะการักษ์ (สธ.)

กาฬสินธุ์

1.รพ.กาฬสินธุ์ (สธ.)

กำแพงเพชร

1.รพ.กำแพงเพชร (สธ.)

ขอนแก่น

 1.รพ.ขอนแก่น (สธ.) 2.รพ.ชุมแพ (สธ.) 3.รพ.ศรีนครินทร์

จันทบุรี

1.รพ.พระปกเกล้า (สธ.)

ฉะเชิงเทรา

1.รพ.พุทธโสธร (สธ.) 2.รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 3.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ชลบุรี

1.รพ.ชลบุรี (สธ.)  2.รพ.บางละมุง (สธ.) 3.รพ.พนัสนิคม (สธ.) 4.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 5.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 6.รพ.เมืองพัทยา 7.รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 8.รพ.แหลมฉบัง (สธ.) 9.รพ.พญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 10.วิภารามแหลมฉบังโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 11.วิภาราม อมตะนครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 12. เอกชล 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ชัยนาท

1.รพ.ชัยนาทนเรนทร (สธ.)

ชัยภูมิ

 1.รพ.ชัยภูมิ (สธ.)

ชุมพร

1.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (สธ.)

เชียงราย

1.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (สธ) 2.รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  3.รพ.ทั่วไปขนาดกลางเชียงราย ราม

เชียงใหม่

1.รพ.นครพิงค์ (สธ.) 2.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 3.รพ.สันป่าตอง (สธ.) 4.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ 5.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา 6.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ราชเวชเชียงใหม่ 7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา 8.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา 3

ตรัง

1.รพ.ตรัง (สธ.) 2.รพ. ทีอาร์พีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ตราด

1.รพ.ตราด (สธ.)

ตาก

1.รพ.แม่สอด (สธ.) 2.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สธ.)

นครนายก

1.รพ.นครนายก (สธ.) 2.รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นครปฐม

1.รพ.จันทรุเบกษา 2.รพ.นครปฐม (สธ.) 3.รพ.เมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง (สธ.) 4.รพ.เทพากรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

นครพนม

1.รพ.นครพนม (สธ.)

นครราชสีมา

 1.รพ.ค่ายสุรนารี 2.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (สธ.) 3.รพ.ปากช่องนานา (สธ.) 4.รพ.มหาราชนครราชสีมา (สธ.)5.รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์ 1

นครศรีธรรมราช

 1.รพ.ค่ายวชิราวุธ 2.รพ.ทุ่งสง (สธ.) 3.รพ.ท่าศาลา (สธ.) 4.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (สธ.) 5.รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  6.รพ.สิชล (สธ.)

นครสวรรค์

 1.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (สธ.) 2.รพ.ร่มฉัตรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

นนทบุรี

 1.รพ.พระนั่งเกล้า (สธ) 2.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 3.สถาบันบ าราศนราดูร (สธ.) 4.รพ.กรุงไทยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 5.รพ.กรุงไทย เวสเทิร์นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 6.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 7.วิภารามปากเกร็ด โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

นราธิวาส

1.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ (สธ.) 2.รพ.สุไหงโก-ลก (สธ.)

น่าน

1.รพ.น่าน (สธ.)

บุรีรัมย์

1.รพ.นางรอง (สธ.) 2.รพ.บุรีรัมย์ (สธ.)

บึงกาฬ

1.รพ.บึงกาฬ (สธ.)

ปทุมธานี

 1.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2.รพ.ปทุมธานี (สธ.) 3.รพ.การุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 4.รพ.ปทุมเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 5.รพ.แพทย์รังสิตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 6.รพ.ภัทร-ธนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 7.รพ.ซีจีเอช ล าลูกกา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ประจวบคีรีขันธ์

1.รพ.ค่ายธนะรัชต์ 2.รพ.บางสะพาน (สธ.) 3.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ (สธ.) 4.รพ.หัวหิน (สธ.)

ปราจีนบุรี

1.รพ.กบินทร์บุรี (สธ.)2.รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 3.รพ.ค่ายจักรพงษ์ 4.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (สธ.) 5.รพ.ทั่วไปขนาดกลางจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

ปัตตานี

1.รพ.ปัตตานี (สธ.)

พระนครศรีอยุธยา

 1.รพ.พระนครศรีอยุธยา (สธ.)2.รพ.เสนา (สธ.) 3.รพ.การุญเวช อยุธยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 4.รพ.ราชธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 5. รพ.ราชธานี โรจนะโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 6.รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

พะเยา

1.รพ.เชียงค า (สธ.) 2.รพ.พะเยา (สธ.) 3.ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

พังงา

1.รพ.ตะกั่วป่า (สธ.) 2.รพ.พังงา (สธ.)

พัทลุง

 1.รพ.พัทลุง (สธ.)

พิจิตร

1.รพ.พิจิตร (สธ.)

พิษณุโลก

1.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2.รพ.พุทธชินราช (สธ.) 3.รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 4.รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

เพชรบุรี

1.รพ.พระจอมเกล้า (สธ.)

เพชรบูรณ์

1.รพ.เพชรบูรณ์ (สธ.)

แพร่

1.รพ.แพร่ (สธ.)

ภูเก็ต

1.รพ.ป่าตอง (สธ.) 2.รพ.วชิระภูเก็ต (สธ.) 3.รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4.รพ.มิชชั่นภูเก็ตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 5.รพ.ทั่วไปขนาดกลางดีบุก

มหาสารคาม

1.รพ.มหาสารคาม (สธ.) 2.รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

มุกดาหาร

 1.รพ.มุกดาหาร (สธ.)

แม่ฮ่องสอน

1.รพ.ศรีสังวาลย์ (สธ.)

ยโสธร

1.รพ.ยโสธร (สธ.)

ยะลา

1.รพ.เบตง (สธ.) 2.รพ.ยะลา (สธ.)

ร้อยเอ็ด

 1.รพ.ร้อยเอ็ด (สธ.)

ระนอง

1.รพ.ระนอง (สธ.)

ระยอง

1.รพ.ระยอง (สธ.) 2.รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง (สธ.) 3.รพ.มงกุฎระยอง 4.รพ.จุฬารัตน์ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง*

ราชบุรี

 1.รพ.ดำเนินสะดวก (สธ.) 2.รพ.บ้านโป่ง (สธ.) 3.รพ.โพธาราม (สธ.) 4.รพ.ราชบุรี (สธ.) 5.รพ.ซานคามิลโลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ลพบุรี

1.รพ.บ้านหมี่ (สธ.) 2.รพ.พระนารายณ์มหาราช (สธ.) 3.รพ.อานันทมหิดล

ลำปาง

 1.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 2.รพ.ลำปาง (สธ.)

ลำพูน

1.รพ.ลำพูน (สธ.) 2.รพ.พรินซ์ ลำพูนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 3.รพ.ทั่วไปขนาดกลางลำพูนใกล้หมอ 4.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัย เมโมเรียล

เลย

1.รพ.เลย (สธ.)

ศรีสะเกษ

 1.รพ.ศรีสะเกษ (สธ.)

สกลนคร

1.รพ.สกลนคร (สธ.) 2.รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สธ.)

สงขลา

1.รพ.สงขลา (สธ.) 2.รพ.สงขลานครินทร์ 3.รพ.หาดใหญ่ (สธ.) 4.รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่

สตูล

1.รพ.สตูล (สธ.)

สมุทรปราการ

1.รพ.บางบ่อ (สธ.) 2.รพ.บางพลี (สธ.) 3.รพ.สมุทรปราการ (สธ.) 4.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  5.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 6.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค 7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 2  8.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 5  9.รพ.บางปะกอก 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 10.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ 11.รพ.เมืองสมุทรปากน าโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 12.รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 13.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่รวมชัยประชารักษ์  14.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ 15.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ส าโรงการแพทย์ 16.รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 17.รพ.เปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

สมุทรสงคราม

1.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (สธ.)

สมุทรสาคร

1.รพ.กระทุ่มแบน (สธ.) 2.รพ.บ้านแพ้ว (สธ.) 3.รพ.สมุทรสาคร (สธ.) 4.รพ.มหาชัย 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 5.รพ.มหาชัย 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 6.วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช ฯ อ้อมน้อย 8.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช ฯ สมุทรสาคร

สระแก้ว

1.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (สธ.)

สระบุรี

1.รพ.พระพุทธบาท (สธ.) 2.รพ.สระบุรี (สธ.) 3.รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

สิงห์บุรี

1.รพ.สิงห์บุรี (สธ.) 2.รพ.อินทร์บุรี (สธ.)

สุโขทัย

1.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (สธ.) 2.รพ.สุโขทัย (สธ.)

สุพรรณบุรี

1.รพ.เจ้าพระยายมราช (สธ.) 2.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (สธ.) 3.รพ.อู่ทอง (สธ.)

สุราษฏร์ธานี

1.รพ.เกาะสมุย (สธ.) 2.รพ.สุราษฎร์ธานี (สธ.) 3.รพ.กรุงเทพสุราษฎร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

สุรินทร์

1.รพ.สุรินทร์ (สธ.)

หนองคาย

1.รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (สธ.) 2.รพ.หนองคาย (สธ.)

หนองบัวลำภู

1.รพ.หนองบัวลำภู (สธ.)

อ่างทอง

1.รพ.อ่างทอง (สธ.)

อำนาจเจริญ

1.รพ.อำนาจเจริญ (สธ.)

อุดรธานี

1.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 2.รพ.อุดรธานี (สธ.) 3.รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (สธ.)

อุตรดิตถ์

1.รพ.อุตรดิตถ์ (สธ.)

อุทัยธานี

1.รพ.อุทัยธานี (สธ.)

อุบลราชธานี

 1.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 2.รพ.วารินชำราบ (สธ.) 3.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 4.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (สธ.)

เช็กรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่ 

คอนเทนต์แนะนำ
2 หนุ่ม Paper Planes แต่งคำขวัญวันเด็ก 2566 สไตล์ "ทรงอย่างแบด"
99 แคปชัน "วันเด็ก 2567" วัยเด็กของคุณสายไหน? บอกให้โลกออนไลน์รู้!
คำขวัญวันเด็ก ปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ