ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระราชวชิรญาณมงคล"

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 7 ข หน้า 1 ลงวันที่ 16 ก.พ. ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมพระอาการ "พระองค์ภา" เป็นการส่วนพระองค์

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

พระมหาทอง ญาณสํวโร (เปรียญธรรม 8 ประโยค) เป็น พระราชวชิรญาณมงคล โกศลเทศนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ