"วันแรงงานแห่งชาติ" ชวนให้ความสำคัญของความยุติธรรมทางสังคม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ในช่วงการระบาดของโควิด ยังไม่เกิดขึ้นกับแรงงาน ในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ IOL ชวนตระหนักถึงความสำคัญของความยุติธรรมทางสังคมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

กิลเบิร์ต เอฟ ฮวงโบ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (IOL) กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานสากล ซึ่งเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองคุณูปการของแรงงานทั่วโลก วันแรงงานสากลเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจ การเฉลิมฉลอง และความหวัง หลังจากสามปีของวิกฤตโควิด-19 ต่อด้วยอัตราเงินเฟ้อ ความขัดแย้ง การขาดแคลนอาหารและเชื้อเพลิง เราต้องการการเฉลิมฉลอง 

1 พฤษภาคม "วันแรงงานแห่งชาติ" เปิดที่มาของวันหยุดสำคัญประจำปี

ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการ-ธนาคาร วันไหนบ้าง

แต่คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในช่วงการระบาดใหญ่ว่าจะ "สร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม" จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นกับแรงงานส่วนใหญ่ทั่วโลกทั่วทั้งโลก ค่าจ้างที่จ่ายจริงลดลง ความยากจนเพิ่มสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำดูเหมือนจะยิ่งฝังรากลึกกว่าที่เคยวิสาหกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลายแห่งไม่สามารถรับมือกับผลกระทบสะสมที่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันได้ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก และหลายแห่งได้หยุดดำเนินธุรกิจไป

ผู้คนรู้สึกว่าการเสียสละของตัวเองในช่วงวิกฤตโควิด -19 ยังไม่เป็นที่ตระหนัก เสียงของผู้คนเหล่านั้นไม่ดังและชัดเจนเพียงพอ เมื่อรวมกับการขาดโอกาสต่างๆ สิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในระดับที่น่าเป็นห่วงและไม่ควรจะเป็นเช่นนี้ เรายังสามารถควบคุมโชคชะตาของเราได้ แต่ถ้าเราต้องการสร้างโลกใหม่ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้น เราต้องเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไป กล่าวคือเส้นทางที่ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมทางสังคม

ผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำได้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคงอีกด้วย

แล้วเราจะทำได้อย่างไร ประการแรกและสำคัญที่สุด คือ นโยบายและการดำเนินการต้องเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้คนสามารถแสวงหาทั้งความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาทางจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยเสรีภาพและศักดิ์ศรี ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสที่เท่าเทียมกัน แนวทางนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ได้กำเนิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ลงนามในปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย ในปี ค.ศ. 1944

วิสัยทัศน์นี้ได้ให้หลักการที่เป็นแนวทางสำหรับระบบเศรษฐกิจและสังคมของเรา ว่าไม่ควรพิจารณาเฉพาะความสำเร็จจากอัตราการเติบโตที่เฉพาะเจาะจงหรือเป้าหมายทางสถิติอื่นๆ แต่ควรตอบสนองต่อความจำเป็นและความปรารถนาของมนุษย์ อันหมายถึงการมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ การบรรเทาความยากจน และการคุ้มครองทางสังคมหลัก

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดำเนินการนี้คือการสร้างงานที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้คนสามารถเลี้ยงดูตนเองและสร้างอนาคตของตนเองได้ตามความหมายของ "งานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน" ที่กำหนดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 8

หมายถึงการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาวในยุคสมัยของเราอย่างแท้จริง อันได้แก่ การสร้างความมั่นใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะก่อให้เกิดและสนับสนุนการจ้างงาน การเผชิญหน้าแบบเชิงรุกกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความมั่นใจว่าเราจะสร้างงาน จะให้การฝึกทักษะและการสนับสนุนช่วงเปลี่ยนผ่านที่จำเป็นสำหรับแรงงานและธุรกิจเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ให้การเปลี่ยนแปลงทางประชากรเป็น "การแบ่งปันผลประโยชน์" แทนที่จะเป็นปัญหา โดยการดำเนินการที่สนับสนุนทักษะ การย้ายถิ่นและการคุ้มครองทางสังคม เพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น

นอกจากนี้ เรายังจำเป็นต้องประเมินและปรับโครงสร้างระบบสังคมและเศรษฐกิจของเราใหม่ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความยุติธรรมทางสังคม แทนการที่จะให้เราวนอยู่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่มีเสถียรภาพแบบเดิมๆ เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันแรงงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การเจรจาทางสังคมมีประสิทธิภาพและมีพลัง เราต้องทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อโลกของการทำงาน เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องและเป็นปัจจุบัน และสามารถคุ้มครองแรงงานและสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนได้

ในการที่จะทำให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ เราจำเป็นต้องยืนยันเจตนารมณ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราต้องยกระดับความพยายามของเราและสร้างความสอดคล้องทางนโยบายให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในระบบพหุภาคี ดังที่ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวไว้

นี่คือเหตุผลที่เราต้องการแนวร่วมสากลเพื่อความยุติธรรมทางสังคม (Global Coalition for Social Justice) แนวร่วมนี้จะสร้างเวทีที่จะรวมองค์การระหว่างประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ความยุติธรรมทางสังคมเป็นหลักการสำคัญของการฟื้นตัวของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ความยุติธรรมทางสังคมได้รับการจัดลำดับความสำคัญในนโยบายและการดำเนินการระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางแห่งอนาคตของเรา

เรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงโลกที่เราอาศัยอยู่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ขอให้เราใช้โอกาสนี้และก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยืดหยุ่นที่สามารถสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืนและความยุติธรรมทางสังคม

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ