โหวตนายก : เช็กรายชื่อ 750 ส.ส.-ส.ว. มีสิทธิโหวตนายกฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิด 750 รายชื่อ สมาชิกรัฐสภา มีสิทธิโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 มีใครบ้าง

จากกรณีมีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย ซึ่งมีการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมาตรา 272 ท่ามกลางการอภิปรายคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างกว้างขวาง ก่อนลงมติโหวตเลือกนายกฯ

โดยรายชื่อ สมาชิกรัฐสภา 750 รายชื่อ ที่มีสิทธิโหวตนายกฯ คนที่ 30 มีรายชื่อทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
โหวตนายก : ประชุมรัฐสภา จับตา "เศรษฐา ทวีสิน" ลุ้นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30
ก้าวไกล ย้ำไม่โหวต “เศรษฐา” เหตุตั้งรัฐบาลขัดเจตจำนงประชาชน
โหวตนายก : "วิวรรธน์" เผยได้ยินข่าวไม่ดี มีการแจกกล้วยให้เพื่อน สว.

ตัวอักษร ก.
นางสาว กมนทรรศน์    กิตติสุนทรสกุล    ก้าวไกล
นาย    กมลศักดิ์    ลีวาเมาะ    ประชาชาติ
นาย    กรรณภว์    ธนภรรคภวิน    ส.ว.
นาย    กรวีร์    ปริศนานันทกุล    ภูมิใจไทย
นาย    กรวีร์    สาราคำ    เพื่อไทย
นาย    กระแสร์    ตระกูลพรพงศ์    พลังประชารัฐ
นาย    กรุณพล    เทียนสุวรรณ    ก้าวไกล
นาย    กฤช    ศิลปชัย    ก้าวไกล
นาย    กฤดิทัช    แสงธนโยธิน    ใหม่
นางสาว    กฤษฎิ์    ชีวะธรรมานนท์    ก้าวไกล
นาย    กฤษฐ์หิรัญ    เลิศอุฤทธิ์ภักดี    ก้าวไกล
นางสาว    กฤษณา    สีหลักษณ์    เพื่อไทย
พลตรี    กลชัย    สุวรรณบูรณ์    ส.ว.
นาย    กล้านรงค์    จันทิก    ส.ว.
นาย    กษิดิศ    อาชวคุณ    ส.ว.
นาง    กอบกุล    อาภากร ณ อยุธยา    ส.ว.
นาย    กัณตภณ    ดวงอัมพร    ก้าวไกล
นาย    กัณวีร์    สืบแสง    เป็นธรรม
นาย    กันต์พงษ์    ประยูรศักดิ์    ก้าวไกล
นางสาว    กัลยพัชร    รจิตโรจน์    ก้าวไกล
นาย    กาญจน์    ตั้งปอง    ประชาธิปัตย์
นางสาว    กาญจนา    จังหวะ    พลังประชารัฐ
นาง    กาญจนารัตน์    ลีวิโรจน์    ส.ว.
นางสาว    กานสินี    โอภาสรังสรรค์    รวมไทยสร้างชาติ
นางสาว    การณิก    จันทดา    ก้าวไกล
นาย    กำพล    เลิศเกียรติดำรงค์    ส.ว.
นาย    กิตติ    กิตติธรกุล    ภูมิใจไทย
นาย    กิตติ    วะสีนนท์    ส.ว.
นาย    กิตติ    สมทรัพย์    เพื่อไทย
นางสาว    กิตติ์ธัญญา    วาจาดี    เพื่อไทย
นาย    กิตติภณ    ปานพรหมมาศ    ก้าวไกล
นาย    กิตติศักดิ์    คณาสวัสดิ์    เพื่อไทย
นาย    กิตติศักดิ์    รัตนวราหะ    ส.ว.
นางสาว    กุลวลี    นพอมรบดี    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    กูรดิสถ์    จันทร์ศรีชวาลา    ส.ว.
นาย    เกรียง    กัลป์ตินันท์    เพื่อไทย
นาย    เกรียงไกร    กิตติธเนศวร    เพื่อไทย
นาย    เกรียงยศ    สุดลาภา    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    เกรียงศักดิ์    ฝ้ายสีงาม    เพื่อไทย
นาย    เกษม    อุประ    เพื่อไทย
นาย    เกียรติคุณ    ต้นยาง    ก้าวไกล
นาย    เกียว    แก้วสุทอ    ส.ว.
นาย    โกศล    ปัทมะ    เพื่อไทย
นาย    ไกรสิทธิ์    ตันติศิรินทร์    ส.ว.

ตัวอักษร ข.
นาย    ขวัญชาติ    วงศ์ศุภรานันต์    ส.ว.
นาง    ขวัญเรือน    เทียนทอง    พลังประชารัฐ
นางสาว    ขัตติยา    สวัสดิผล    เพื่อไทย

ตัวอักษร ค.
นาย    คงกฤษ    ฉัตรมาลีรัตน์    ภูมิใจไทย
นาย    คริษฐ์    ปานเนียม    ก้าวไกล
นาย    ครูมานิตย์    สังข์พุ่ม    เพื่อไทย
นาย    คอซีย์    มามุ    พลังประชารัฐ
นาย    คำนูณ    สิทธิสมาน    ส.ว.
นาย    คำพอง    เทพาคำ    ก้าวไกล
นาย    คุณากร    มั่นนทีรัย    ก้าวไกล

ตัวอักษร จ.
นาย    จเด็จ    อินสว่าง    ส.ว.
นาย    จตุพร    กมลพันธ์ทิพย์    พลังประชารัฐ
นาย    จรยุทธ    จตุรพรประสิทธิ์    ก้าวไกล
นาย    จรัส    คุ้มไข่น้ำ    ก้าวไกล
นาย    จรินทร์    จักกะพาก    ส.ว.
พันตำรวจเอก    จรุงวิทย์    ภุมมา    ส.ว.
พลโท    จเรศักณิ์    อานุภาพ    ส.ว.
นาย    จักพันธ์    ปิยพรไพบูลย์    ประชาธิปัตย์
นาย    จักรกฤษณ์    ทองศรี    ภูมิใจไทย
นาย    จักรวาล    ชัยวิรัตน์นุกูล    เพื่อไทย
นาย    จักรัตน์    พั้วช่วย    พลังประชารัฐ
นาย    จัตุรงค์    เสริมสุข    ส.ว.
นาย    จาตุรนต์    ฉายแสง    เพื่อไทย
นาย    จำลอง    ภูนวนทา    พลังประชารัฐ
นาย    จิตติพจน์    วิริยะโรจน์    เพื่อไทย
นาง    จินตนา    ชัยยวรรณาการ    ส.ว.
นาย    จิรชัย    มูลทองโร่ย    ส.ว.
นาง    จิรดา    สงฆ์ประชา    ส.ว.
พลเอก    จิรพงศ์    วรรณรัตน์    ส.ว.
นาย    จิรวัฒน์    ศิริพานิชย์    เพื่อไทย
นาย    จิรวุฒิ    สิงห์โตทอง    รวมไทยสร้างชาติ
นางสาว    จิรัชยา    สัพโส    เพื่อไทย
นาย    จิรัฏฐ์    ทองสุวรรณ์    ก้าวไกล
นางสาว    จิราพร    สินธุไพร    เพื่อไทย
นาย    จีรเดช    ศรีวิราช    พลังประชารัฐ
พลเอก    จีระศักดิ์    ชมประสพ    ส.ว.
นาย    จุติ    ไกรฤกษ์    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    จุรินทร์    ลักษณวิศิษฏ์    ประชาธิปัตย์
นาย    จุลพงศ์    อยู่เกษ    ก้าวไกล
นาย    จุลพันธ์    อมรวิวัฒน์    เพื่อไทย
นาง    จุฬาลักษณ์    ขันสุธรรม    ก้าวไกล
นายแพทย์    เจตน์    ศิรธรานนท์    ส.ว.
นาย    เจน    นำชัยศิริ    ส.ว.
นาย    เจเศรษฐ์    ไทยเศรษฐ์    ภูมิใจไทย
นาย    เจษฎา    ดนตรีเสนาะ    ก้าวไกล

ตัวอักษร ฉ.
นาย    ฉกาจ    พัฒนกิจวิบูลย์    พลังประชารัฐ
นาย    ฉลาด    ขามช่วง    เพื่อไทย
นาง    ฉวีรัตน์    เกษตรสุนทร    ส.ว.
นาย    ฉัตร    สุภัทรวณิชย์    ก้าวไกล
พลเอก    ฉัตรเฉลิม    เฉลิมสุข    ส.ว.
พลเอก    ฉัตรชัย    สาริกัลยะ    ส.ว.
นาย    เฉลา    พวงมาลัย    ส.ว.
ร้อยตำรวจเอก    เฉลิม    อยู่บำรุง    เพื่อไทย
นาย    เฉลิมชัย    กุลาเลิศ    ก้าวไกล
พลอากาศตรี นายแพทย์    เฉลิมชัย    เครืองาม    ส.ว.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์    เฉลิมชัย    บุญยะลีพรรณ    ส.ว.
นาย    เฉลิมชัย    เฟื่องคอน    ส.ว.
นาย    เฉลิมพงศ์    เเสงดี    ก้าวไกล
พลเอก    เฉลิมพล    ศรีสวัสดิ์    ส.ว.
นาย    เฉลียว    เกาะแก้ว    ส.ว.

ตัวอักษร ช.
นางสาว    ชญาภา    สินธุไพร    เพื่อไทย
นางสาว    ชนก    จันทาทอง    เพื่อไทย
นาย    ชนนพัฒฐ์    นาคสั้ว    พลังประชารัฐ
นาย    ชยพล    สท้อนดี    ก้าวไกล
พลเอก    ชยุติ    สุวรรณมาศ    ส.ว.
หม่อมหลวง    ชโยทิต    กฤดากร    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    ชริน    วงศ์พันธ์เที่ยง    ก้าวไกล
นาย    ชลธานี    เชื้อน้อย    ก้าวไกล
นางสาว    ชลธิชา    แจ้งเร็ว    ก้าวไกล
นาย    ชลน่าน    ศรีแก้ว    เพื่อไทย
นาย    ชลิต    แก้วจินดา    ส.ว.
นาย    ชวน    หลีกภัย    ประชาธิปัตย์
นาย    ชวาล    พลเมืองดี    ก้าวไกล
นาย    ชัชวาล    แพทยาไทย    ไทยสร้างไทย
นาย    ชัชวาล    อภิรักษ์มั่นคง    ก้าวไกล
พลตำรวจเอก    ชัชวาลย์    สุขสมจิตร์    ส.ว.
นาย    ชัชวาลล์    คงอุดม    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    ชัยเกษม    นิติสิริ    เพื่อไทย
นาย    ชัยชนะ    เดชเดโช    ประชาธิปัตย์
นาย    ชัยทิพย์    กมลพันธ์ทิพย์    พลังประชารัฐ
นาย    ชัยธวัช    ตุลาธน    ก้าวไกล
นาย    ชัยมงคล    ไชยรบ    พลังประชารัฐ
นาย    ชัยวัฒน์    เป้าเปี่ยมทรัพย์    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    ชัยวัฒน์    สถาวรวิจิตร    ก้าวไกล
พลเรือเอก    ชัยวัฒน์    เอี่ยมสมุทร    ส.ว.
นาย    ชาญวิทย์    ผลชีวิน    ส.ว.
นาย    ชาดา    ไทยเศรษฐ์    ภูมิใจไทย
นาย    ชาตรี    หล้าพรหม    ประชาธิปัตย์
พลเอก    ชาตอุดม    ติตถะสิริ    ส.ว.
นาย    ชิตวัน    ชินอนุวัฒน์    ก้าวไกล
นาย    ชิษณุพงศ์    ตั้งเมธากุล    ก้าวไกล
นาย    ชุติพงศ์    พิภพภิญโญ    ก้าวไกล
นางสาว    ชุติมา    คชพันธ์    ก้าวไกล
นาย    ชูกัน    กุลวงษา    ภูมิใจไทย
นาย    ชูชัย    มุ่งเจริญพร    เพื่อไทย
นาย    ชูศักดิ์    คีรีมาศทอง    เพื่อไทย
พลเอก    ชูศักดิ์    เมฆสุวรรณ์    ส.ว.
นาย    ชูศักดิ์    แม้นทิม    เพื่อไทย
รองศาสตราจารย์    ชูศักดิ์    ศิรินิล    เพื่อไทย
นาย    เชตวัน    เตือประโคน    ก้าวไกล
พลเอก    เชวงศักดิ์    ทองสลวย    ส.ว.
นาย    เชวงศักดิ์    เร่งไพบูลย์วงษ์    ภูมิใจไทย
นาย    เชาวฤทธิ์    ขจรพงศ์กีรติ    พลังสังคมใหม่
พลเรือเอก    เชิงชาย    ชมเชิงแพทย์    ส.ว.
นาย    เชิงชาย    ชาลีรินทร์    เพื่อไทย
ว่าที่ร้อยตรี    เชิดศักดิ์    จำปาเทศ    ส.ว.
นาย    เชิดศักดิ์    สันติวรวุฒิ    ส.ว.
นาย    โชติวุฒิ    ธนาคมานุสรณ์    พลังประชารัฐ
นาย    ไชยชนก    ชิดชอบ    ภูมิใจไทย
นาย    ไชยวัฒนา    ติณรัตน์    เพื่อไทย
นาย    ไชยา    พรหมา    เพื่อไทย
นาย    ไชยามพวาน    มั่นเพียรจิตต์    ก้าวไกล

ตัวอักษร ซ.
นาย    ซาการียา    สะอิ    ภูมิใจไทย
นาย    ซากีย์    พิทักษ์คุมพล    ส.ว.
นาย    ซูการ์โน    มะทา    ประชาชาติ
นาย    เซีย    จำปาทอง    ก้าวไกล

 

ตัวอักษร ญ.
นางสาว    ญาณธิชา    บัวเผื่อน    ก้าวไกล
นาง    ญาณีนาถ    เข็มนาค    ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ฐ.
พลเรือเอก    ฐนิธ    กิตติอำพน    ส.ว.
นาย    ฐากร    ตัณฑสิทธิ์    ไทยสร้างไทย
นาย    ฐากูร    ยะแสง    ก้าวไกล
นาย    ฐิติกันต์    ฐิติพฤฒิกุล    ก้าวไกล
นาง    ฐิติมา    ฉายแสง    เพื่อไทย

ตัวอักษร ณ.
นาย    ณกร    ชารีพันธ์    ก้าวไกล
นาย    ณพล    เชยคาแหง    เพื่อไทย
พลเรือเอก    ณรงค์    พิพัฒนาศัย    ส.ว.
นาย    ณรงค์    รัตนานุกูล    ส.ว.
นาย    ณรงค์    สหเมธาพัฒน์    ส.ว.
นาย    ณรงค์    อ่อนสอาด    ส.ว.
พลเอก    ณรงค์พันธ์    จิตต์แก้วแท้    ส.ว.
นาย    ณรงเดช    อุฬารกุล    ก้าวไกล
นาย    ณัฏฐ์ชนน    ศรีก่อเกื้อ    ภูมิใจไทย
พลตำรวจโท    ณัฏฐวัฒก์    รอดบางยาง    ส.ว.
นางสาว    ณัฐจิรา    อิ่มวิเศษ    เพื่อไทย
นาย    ณัฐชา    บุญไชยอินสวัสดิ์    ก้าวไกล
นาย    ณัฐพงศ์    เปรมพูลสวัสดิ์    ก้าวไกล
นาย    ณัฐพงษ์    พิพัฒน์ไชยศิริ    ก้าวไกล
นาย    ณัฐพงษ์    เรืองปัญญาวุฒิ    ก้าวไกล
นาย    ณัฐพงษ์    สุปริยศิลป์    เพื่อไทย
นาย    ณัฐพงษ์    สุมโนธรรม    ก้าวไกล
นาย    ณัฐพล    โตวิจักษณ์ชัยกุล    ก้าวไกล
นาย    ณัฐวุฒิ    บัวประทุม    ก้าวไกล
นาย    ณัฐวุฒิ    ประเสริฐสุวรรณ    ชาติไทยพัฒนา

ตัวอักษร ด.
พลเอก    ดนัย    มีชูเวท    ส.ว.
นาย    ดนุพร    ปุณณกันต์    เพื่อไทย
นาง    ดวงพร    รอดพยาธื์    ส.ว.
นาย    ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล    ชัยรุ่งเรือง    รวมไทยสร้างชาติ
นางสาว    ดาวน้อย    สุทธินิภาพันธ์    ส.ว.
พลตำรวจเอก    ดำรงศักดิ์    กิตติประภัสร์    ส.ว.
นาย    ดิเรกฤทธิ์    เจนครองธรรม    ส.ว.
นาย    ดุสิต    เขมะศักดิ์ชัย    ส.ว.
พลตำรวจเอก    เดชณรงค์    สุทธิชาญบัญชา    ส.ว.
นาย    เดชอิศม์    ขาวทอง    ประชาธิปัตย์

ตัวอักษร ต.
นาย    ตรัยวรรธน์    อิ่มใจ    ก้าวไกล
พลตำรวจโท    ตรีทศ    รณฤทธิวิชัย    ส.ว.
พลอากาศเอก    ตรีทศ    สนแจ้ง    ส.ว.
นางสาว    ตรีนุช    เทียนทอง    พลังประชารัฐ
นาย    ตวง    อันทะไชย    ส.ว.
นางสาว    ตวงทิพย์    จินตะเวช    ภูมิใจไทย
นาย    ไตรเทพ    งามกมล    ภูมิใจไทย
พลเอก    ไตรโรจน์    ครุธเวโช    ส.ว.

ตัวอักษร ถ.
นาย    ถนอมพงศ์    หลีกภัย    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    ถนัด    มานะพันธ์ุนิยม    ส.ว.
นาย    ถวิล    เปลี่ยนศรี    ส.ว.
นาย    ถาวร    เทพวิมลเพชรกุล    ส.ว.
พลอากาศเอก    ถาวร    มณีพฤกษ์    ส.ว.
นาย    ถิรเดช    ตั้งมั่นก่อกิจ    ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ท.
นาย    ทรงเดช    เสมอคำ    ส.ว.
นาย    ทรงยศ    รามสูต    เพื่อไทย
นาย    ทรงศักดิ์    ทองศรี    ภูมิใจไทย
นาย    ทรงศักดิ์    มุสิกอง    ประชาธิปัตย์
นาย    ทรงศักดิ์    ส่งเสริมอุดมชัย    เพื่อไทย
นาย    ทวิวงศ์    โตทวิวงศ์    ก้าวไกล
พันตำรวจเอก    ทวี    สอดส่อง    ประชาชาติ
นาย    ทวี    สุระบาล    พลังประชารัฐ
พลเอก    ทวีป    เนตรนิยม    ส.ว.
นายแพทย์    ทวีวงษ์    จุลกมนตรี    ส.ว.
นาย    ทศพร    เสรีรักษ์    เพื่อไทย
นาง    ทัศนา    ยุวานนท์    ส.ว.
นาย    ทินพล    ศรีธเรศ    เพื่อไทย
ร้อยเอก    ทินพันธุ์    นาคะตะ    ส.ว.
นาง    ทิพา    ปวีณาเสถียร    ก้าวไกล
นางสาว    ทิสรัตน์    เลาหพล    ก้าวไกล
พลเอก    เทพพงศ์    ทิพยจันทร์    ส.ว.
นาย    เทอดชาติ    ชัยพงษ์    เพื่อไทย
นาย    เท่าพิภพ    ลิ้มจิตรกร    ก้าวไกล
นาง    เทียบจุฑา    ขาวขำ    เพื่อไทย

ตัวอักษร ธ.
พลเอก    ธงชัย    สาระสุข    ส.ว.
นาย    ธนกร    วังบุญคงชนะ    รวมไทยสร้างชาติ
เรืออากาศโท    ธนเดช    เพ็งสุข    ก้าวไกล
นาย    ธนพัฒน์    ศรีชนะ    ภูมิใจไทย
นาย    ธนยศ    ทิมสุวรรณ    ภูมิใจไทย
พลเอก    ธนะศักดิ์    ปฏิมาประกร    ส.ว.
นาย    ธนา    กิจไพบูลย์ชัย    ภูมิใจไทย
นาย    ธนาธร    โล่ห์สุนทร    เพื่อไทย
นาย    ธเนศ    เครือรัตน์    เพื่อไทย
นาย    ธรรมนัส    พรหมเผ่า    พลังประชารัฐ
พลเอก    ธวัชชัย    สมุทรสาคร    ส.ว.
นาย    ธัญธร    ธนินวัฒนาธร    ก้าวไกล
นางสาว    ธัญธารีย์    สันตพันธุ์    เพื่อไทย
นาย    ธัญวัจน์    กมลวงศ์วัฒน์    ก้าวไกล
นาย    ธานินท์    นวลวัฒน์    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    ธานี    สุโชดายน    ส.ว.
นาย    ธานี    อ่อนละเอียด    ส.ว.
นาง    ธิวัลรัตน์    อังกินันทน์    รวมไทยสร้างชาติ
นางสาว    ธิษะณา    ชุณหะวัณ    ก้าวไกล
พลเอก    ธีรเดช    มีเพียร    ส.ว.
นางสาว    ธีรรัตน์    สาเร็จวาณิชย์    เพื่อไทย
นาย    ธีระชัย    แสนแก้ว    เพื่อไทย
นาย    ธีรัจชัย    พันธุมาศ    ก้าวไกล

ตัวอักษร น.
นาย    นครชัย    ขุนณรงค์    ก้าวไกล
นาย    นนท์    ไพศาลลิ้มเจริญกิจ    ก้าวไกล
พลเรือเอก    นพดล    โชคระดา    ส.ว.
นาย    นพดล    ทิพยชล    ก้าวไกล
นาย    นพดล    ปัทมะ    เพื่อไทย
นาย    นพดล    มาตรศรี    ชาติไทยพัฒนา
พลเอก    นพดล    อินทปัญญา    ส.ว.
นาย    นพพล    เหลืองทองนารา    เพื่อไทย
นาย    นรเสฎฐ์    ศิริโรจนกุล    เพื่อไทย
นาย    นรากร    นาเมืองรักษ์    เพื่อไทย
นาย    นรินทร์    คลังผา    ภูมิใจไทย
นาย    นเรศ    ธารงค์ทิพยคุณ    พลังประชารัฐ
พลเอก    นาวิน    ดำริกาญจน์    ส.ว.
นาย    นิกร    โสมกลาง    เพื่อไทย
นาย    นิคม    บุญวิเศษ    เพื่อไทย
นางสาว    นิตยา    มีศรี    ก้าวไกล
นาย    นิติพล    ผิวเหมาะ    ก้าวไกล
นาย    นิติศักดิ์    ธรรมเพชร    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    นิพนธ์    คนขยัน    เพื่อไทย
นาย    นิพนธ์    นาคสมภพ    ส.ว.
นาย    นิยม    วิวรรธนดิฐกุล    เพื่อไทย
พลเอก    นิวัตร    มีนะโยธิน    ส.ว.
ศาสตราจารย์    นิสดารก์    เวชยานนท์    ส.ว.
นาย    นิอาแซ    ซีอุเซ็ง    ส.ว.
นาง    นุชนาถ    จารุวงษ์เสถียร    เพื่อไทย
นาย    เนาวรัตน์    พงษ์ไพบูลย์    ส.ว.

ตัวอักษร บ.
นางสาว    แนน บุณย์ธิดา    สมชัย    ภูมิใจไทย
นาย    บรรชา    พงศ์อายุกูล    ส.ว.
นาย    บัญชา    เดชเจริญศิริกุล    ท้องที่ไทย
นาย    บัญญัติ    บรรทัดฐาน    ประชาธิปัตย์
นาย    บุญแก้ว    สมวงศ์    เพื่อไทย
นาย    บุญชัย    กิตติธาราทรัพย์    พลังประชารัฐ
พลเอก    บุญธรรม    โอริส    ส.ว.
นาย    บุญมี    สุระโคตร    ส.ว.
นาง    บุญยิ่ง    นิติกาญจนา    พลังประชารัฐ
นาย    บุญเลิศ    แสงพันธุ์    ก้าวไกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    บุญส่ง    ไข่เกษ    ส.ว.
พลเอก    บุญสร้าง    เนียมประดิษฐ์    ส.ว.
นาง    เบญจรัตน์    จริยธาราสิทธิ์    ส.ว.
นางสาว    เบญจา    แสงจันทร์    ก้าวไกล

ตัวอักษร ป.
นาย    ปกรณ์    จีนาคำ    พลังประชารัฐ
นาย    ปกรณ์    มุ่งเจริญพร    ภูมิใจไทย
นาย    ปกรณ์วุฒิ    อุดมพิพัฒน์สกุล    ก้าวไกล
นาย    ปดิพัทธ์    สันติภาดา    ก้าวไกล
นาง    ปทิดา    ตันติรัตนานนท์    ภูมิใจไทย
หม่อมหลวง    ปนัดดา    ดิศกุล    ส.ว.
นาย    ปรเมษฐ์    จินา    รวมไทยสร้างชาติ
พลอากาศเอก    ประจิน    จั่นตอง    ส.ว.
นาย    ประดิษฐ์    สังขจาย    ภูมิใจไทย
นาย    ประดิษฐ์    เหลืองอร่าม    ส.ว.
นาย    ประพันธ์    คูณมี    ส.ว.
นาย    ประภัตร    โพธสุธน    ชาติไทยพัฒนา
นางสาว    ประภา    เฮงไพบูลย์    ภูมิใจไทย
นางสาว    ประภาพร    ทองปากน้ำ    เพื่อไทย
นาง    ประภาศรี    สุฉันทบุตร    ส.ว.
นาย    ประมนต์    สุธีวงศ์    ส.ว.
นาย    ประมวล    พงศ์ถาวราเดช    ประชาธิปัตย์
นาย    ประมาณ    สว่างญาติ    ส.ว.
นาย    ประยุทธ์    ศิริพานิชย์    เพื่อไทย
ร้อยเอก    ประยุทธ    เสาวคนธ์    ส.ว.
นาง    ประยูร    เหล่าสายเชื้อ    ส.ว.
พลเอก    ประวิตร    วงษ์สุวรรณ    พลังประชารัฐ
นาง    ประวีณ์นุช    อินทปัญญา / เลิศจิตติ์สุทธิ์    เพื่อไทย
นาย    ประสาท    ตันประเสริฐ    ชาติพัฒนากล้า
พลเอก    ประสาท    สุขเกษตร    ส.ว.
นาย    ประสิทธิ์    ปทุมารักษ์    ส.ว.
นาย    ประสิทธิ์    ปัทมผดุงศักดิ์    ก้าวไกล
นาย    ประเสริฐ    จันทรรวงทอง    เพื่อไทย
นาย    ประเสริฐ    บุญเรือง    เพื่อไทย
รองศาสตราจารย์    ประเสริฐ    ปิ่นปฐมรัฐ    ส.ว.
นาย    ประเสริฐพงษ์    ศรนุวัตร์    ก้าวไกล
พลตำรวจตรี    ปรัชญ์ชัย    ใจชาญสุขกิจ    ส.ว.
นางสาว    ปรัชญาวรรณ    ไชยสืบ    ก้าวไกล
นาย    ปริญญา    ฤกษ์หร่าย    พลังประชารัฐ
พลเอก    ปรีชา    จันทร์โอชา    ส.ว.
นาย    ปรีชา    บัววิรัตน์เลิศ    ส.ว.
นาย    ปรีดา    บุญเพลิง    ครูไทยเพื่อประชาชน
นาย    ปรีติ    เจริญศิลป์    ก้าวไกล
นางสาว    ปวิตรา    จิตตกิจ    ก้าวไกล
นาย    ปัญญา    งานเลิศ    ส.ว.
นาง    ปัญญารัตน์    นันทภูษิตานนท์    ก้าวไกล
พลเอก    ปัฐมพงศ์    ประถมภัฏ    ส.ว.
นาย    ปานเทพ    กล้าณรงค์ราญ    ส.ว.
นาย    ปารมี    ไวจงเจริญ    ก้าวไกล
นาย    ปารเมศ    วิทยารักษ์สรรค์    ก้าวไกล
นางสาว    ปิยฉัฏฐ์    วันเฉลิม    ส.ว.
นาย    ปิยชาติ    รุจิพรวศิน    ก้าวไกล
นาย    ปิยพันธุ์    นิมมานเหมินท์    ส.ว.
นาย    ปิยรัฐ    จงเทพ    ก้าวไกล
นางสาว    ปิยะนุช    ยินดีสุข    เพื่อไทย
นางสาว    ปิยะรัฐชย์    ติยะไพรัช    เพื่อไทย
พลเอก    โปฎก    บุนนาค    ส.ว.

ตัวอักษร ผ.
นางสาว    ผกามาศ    เจริญพันธ์    ภูมิใจไทย
นาง    ผาณิต    นิติทัณฑ์ประภาศ    ส.ว.
นาย    ไผ่    ลิกค์    พลังประชารัฐ

ตัวอักษร พ.
นาย    พงศ์พันธ์    ยอดเมืองเจริญ    ก้าวไกล
นาย    พงษ์มนู    ทองหนัก    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    พชร    จันทรรวงทอง    เพื่อไทย
นาย    พนม    โพธิ์แก้ว    เพื่อไทย
นางสาว    พนิดา    มงคลสวัสดิ์    ก้าวไกล
นาย    พรชัย    ศรีสุริยันโยธิน    ภูมิใจไทย
แพทย์หญิง คุณหญิง    พรทิพย์    โรจนสุนันท์    ส.ว.
นาย    พรเทพ    พูนศรีธนากูล    เพื่อไทย
นาย    พรเทพ    ศิริโรจนกุล    เพื่อไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ    พรเพชร    วิชิตชลชัย    ส.ว.
นาง    พรรณสิริ    กุลนาถศิริ    เพื่อไทย
นาย    พริษฐ์    วัชรสินธุ    ก้าวไกล
นายแพทย์    พลเดช    ปิ่นประทีป    ส.ว.
นาย    พลพีร์    สุวรรณฉวี    ภูมิใจไทย
นาย    พลากร    พิมพะนิตย์    เพื่อไทย
พลเอก    พหล    สง่าเนตร    ส.ว.
พลเรือเอก    พะจุณณ์    ตามประทีป    ส.ว.
นาย    พัฒนา    สัพโส    เพื่อไทย
นาย    พันธ์ศักดิ์    บุญแทน    รวมไทยสร้างชาติ
พลเรือเอก    พัลลภ    ตมิศานนท์    ส.ว.
นาย    พาณุวัฒณ์    สะสมทรัพย์    ชาติไทยพัฒนา
นาง    พิกุลแก้ว    ไกรฤกษ์    ส.ว.
นาง    พิชชารัตน์    เลาหพงศ์ชนะ    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    พิชัย    แจ้งจรรยาวงศ์    ก้าวไกล
นาย    พิชัย    ชมภูพล    ภูมิใจไทย
นาย    พิเชษฐ์    เชื้อเมืองพาน    เพื่อไทย
นาย    พิทักษ์    ไชยเจริญ    ส.ว.
นาย    พิทักษ์เดช    เดชเดโช    ประชาธิปัตย์
นาย    พิธา    ลิ้มเจริญรัตน์    ก้าวไกล
นาย    พิบูลย์    รัชกิจประการ    ภูมิใจไทย
นาย    พิพิธ    รัตนรักษ์    รวมไทยสร้างชาติ
นางสาว    พิมพ์กาญจน์    กีรตวิราปกรณ์    ก้าวไกล
นาง    พิมพกาญจน์    พลสมัคร    เพื่อไทรวมพลัง
นางสาว    พิมพ์พร    พรพฤฒิพันธุ์    พลังประชารัฐ
นางสาว    พิมพ์พิชชา    ชัยศุภกิจเจริญ    เพื่อไทย
นางสาว    พิมพ์ภัทรา    วิชัยกุล    รวมไทยสร้างชาติ
นางสาว    พิมพฤดา    ตันจรารักษ์    ภูมิใจไทย
พลเอก    พิศณุ    พุทธวงศ์    ส.ว.
นาย    พิศาล    มาณวพัฒน์    ส.ว.
พลเอก    พิศาล    วัฒนวงษ์คีรี    เพื่อไทย
พลตำรวจโท    พิสัณห์    จุลดิลก    ส.ว.
พลเอก    พิสิทธิ์    สิทธิสาร    ส.ว.
นาย    พีระเดช    ศิริวันสาณฑ์    ภูมิใจไทย
นาย    พีระศักดิ์    พอจิต    ส.ว.
นางสาว    พุธิตา    ชัยอนันต์    ก้าวไกล
นาย    พูนศักดิ์    จันทร์จำปี    ก้าวไกล
นาย    เพชรภูมิ    อาภรณ์รัตน์    พลังประชารัฐ
นางสาว    เพชรรัตน์    ใหม่ชมภู    ก้าวไกล
นาง    เพ็ญพักตร์    ศรีทอง    ส.ว.
พลเอก    ไพชยนต์    ค้าทันเจริญ    ส.ว.
นาย    ไพฑูรย์    หลิมวัฒนา    ส.ว.
นาย    ไพโรจน์    พ่วงทอง    ส.ว.
พลเอก    ไพโรจน์    พานิชสมัย    ส.ว.
นาย    ไพโรจน์    โล่ห์สุนทร    เพื่อไทย

ตัวอักษร ภ.
นางสาว    ภคมน    หนุนอนันต์    ก้าวไกล
นาย    ภราดร    ปริศนานันทกุล    ภูมิใจไทย
นาย    ภัณฑิล    น่วมเจิม    ก้าวไกล
นาย    ภัทรพงศ์    ภัทรประสิทธิ์    ภูมิใจไทย
นาย    ภัทรพงษ์    ลีลาภัทร์    ก้าวไกล
นางสาว    ภัทรา    วรามิตร    ส.ว.
นางสาว    ภัสริน    รามวงศ์    ก้าวไกล
นาย    ภาคภูมิ    บูลย์ประมุข    พลังประชารัฐ
นาย    ภาควัต    ศรีสุรพล    เพื่อไทย
นาย    ภาณุ    พรวัฒนา    เพื่อไทย
นาย    ภาณุ    อุทัยรัตน์    ส.ว.
นาย    ภูมินทร์    ลีธีระประเสริฐ    เพื่อไทย
นาย    ภูมิพัฒน์    พชรทรัพย์    เพื่อไทย
นาย    ภูริวรรธก์    ใจสำราญ    ก้าวไกล

ตัวอักษร ม.
นาย    มณเฑียร    บุญตัน    ส.ว.
นาย    มณเฑียร    สงฆ์ประชา    ภูมิใจไทย
นาง    มนพร    เจริญศรี    เพื่อไทย
นาย    มนัสนันท์    หลีนวรัตน์    เพื่อไทย
นาย    มหรรณพ    เดชวิทักษ์    ส.ว.
นางสาว    มัลลิกา    จิระพันธุ์วาณิช    ภูมิใจไทย
นาย    มานพ    คีรีภูวดล    ก้าวไกล
นาย    มานพ    ศรีผึ้ง    ภูมิใจไทย
พลเอก    มารุต    ปัชโชตะสิงห์    ส.ว.
นาง    มุกดาวรรณ    เลื่องสีนิล    ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ย.
พันตำรวจตรี    ยงยุทธ    สาระสมบัติ    ส.ว.
นาย    ยศวัฒน์    มาไพศาลสิน    ภูมิใจไทย
นาย    ยอดชาย    พึ่งพร    ก้าวไกล
พลเอก    ยอดยุทธ    บุญญาธิการ    ส.ว.
พันตำรวจเอก    ยุทธกร    วงเวียน    ส.ว.
ว่าที่ร้อยโท    ยุทธการ    รัตนมาศ    ประชาธิปัตย์
นาย    ยุทธนา    ทัพเจริญ    ส.ว.
นาย    ยูนัยดี    วาบา    ประชาธิปัตย์

ตัวอักษร ร.
นาย    รชตะ    ด่านกุล    เพื่อไทย
นาย    รณวริทธิ์    ปริยฉัตรตระกูล    ส.ว.
นางสาว    รภัสสรณ์    นิยะโมสถ    ก้าวไกล
นาย    ร่มธรรม    ขำนุรักษ์    ประชาธิปัตย์
นาย    รวี    เล็กอุทัย    เพื่อไทย
นาย    รอมฎอน    ปันจอร์    ก้าวไกล
นางสาว    รักชนก    ศรีนอก    ก้าวไกล
นาย    รังสรรค์    มณีรัตน์    เพื่อไทย
นาย    รังสิกร    ทิมาตฤกะ    ภูมิใจไทย
นาย    รังสิมันต์    โรม    ก้าวไกล
นาย    รัชต์พงศ์    สร้อยสุวรรณ    ก้าวไกล
นางสาว    รัชนก    สุขประเสริฐ    ก้าวไกล
นาง    รัชนี    พลซื่อ    พลังประชารัฐ
นาย    รัฐ    คลังแสง    เพื่อไทย
นาย    ราชิต    สุดพุ่ม    ประชาธิปัตย์
นาง    รำพูล    ตันติวณิชชานนท์    ไทยสร้างไทย
นาย    รุ่งโรจน์    ทองศรี    ภูมิใจไทย
นางสาว    เรณู    ตังคจิวางกูร    ส.ว. (ลาออกก่อนกระประชุมรัฐสภา)
นาย    เรืองวิทย์    คูณวัฒนาพงษ์    ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ฤ.
นาย    ฤกษ์    อยู่ดี    ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ล.
นาย    ลักษณ์    วจนานวัช    ส.ว.
นาย    ลัทธชัย    โชคชัยวัฒนากร    ภูมิใจไทย
นาย    ล้ำเลิศ    พัวพัฒนโชติ    ภูมิใจไทย
นางสาว    ลิณธิภรณ์    วริณวัชรโรจน์    เพื่อไทย
นาย    เลาฟั้ง    บัณฑิตเทอดสกุล    ก้าวไกล
พลเอก    เลิศรัตน์    รัตนวานิช    ส.ว.
พลเอก    เลิศฤทธิ์    เวชสวรรค์    ส.ว.
นาย    เลิศศักดิ์    พัฒนชัยกุล    เพื่อไทย

ตัวอักษร ว.
ว่าที่ร้อยตรี    วงศ์สยาม    เพ็งพานิชภักดี    ส.ว.
นางสาว    วชิราภรณ์    กาญจนะ    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    วรโชติ    สุคนธ์ขจร    พลังประชารัฐ
นาย    วรท    ศิริรักษ์    ก้าวไกล
พลเอก    วรพงษ์    สง่าเนตร    ส.ว.
นาย    วรภพ    วิริยะโรจน์    ก้าวไกล
นาย    วรรณรัตน์    ชาญนุกูล    ชาติพัฒนากล้า
นางสาว    วรรณวิภา    ไม้สน    ก้าวไกล
นางสาว    วรรณิดา    นพสิทธิ์    ก้าวไกล
นาย    วรวงศ์    วรปัญญา    เพื่อไทย
นาย    วรวัจน์    เอื้ออภิญญกุล    เพื่อไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    วรวิทย์    บารู    ประชาชาติ
นาย    วรศิษฎ์    เลียงประสิทธิ์    ภูมิใจไทย
นาย    วรสิทธิ์    กัลป์ตินันท์    เพื่อไทย
นาย    วรายุทธ    ทองสุข    ก้าวไกล
นาง    วรารัตน์    อติแพทย์    ส.ว.
นาย    วราวุธ    ศิลปอาชา    ชาติไทยพัฒนา
พลเอก    วราห์    บุญญะสิทธิ์    ส.ว.
พลเอก    วลิต    โรจนภักดี    ส.ว.
พลเอก    วสันต์    สุริยมงคล    ส.ว.
นาย    วัชรพงศ์    คูวิจิตรสุวรรณ    ภูมิใจไทย
นาย    วัชระ    ยาวอหะซัน    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    วัชระพล    ขาวขำ    เพื่อไทย
พลเอก    วัฒนา    สรรพานิช    ส.ว.
นาย    วันชัย    สอนศิริ    ส.ว.
นาย    วันนิวัติ    สมบูรณ์    เพื่อไทย
นาง    วันเพ็ญ    พร้อมพัฒน์    พลังประชารัฐ
นาย    วันมูหะมัดนอร์    มะทา    ประชาชาติ
นาย    วัลลภ    ตังคณานุรักษ์    ส.ว.
นาย    วาโย    อัศวรุ่งเรือง    ก้าวไกล
นาย    วารุจ    ศิริวัฒน์    เพื่อไทย
นาย    วิชัย    ทิตตภักดี    ส.ว.
นาย    วิชัย    สุดสวาสดิ์    รวมไทยสร้างชาติ
พลเอก    วิชิต    ยาทิพย์    ส.ว.
นาย    วิทยา    แก้วภราดัย    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    วิทยา    ผิวผ่อง    ส.ว.
นาย    วิทวัส    ติชะวาณิชย์    ก้าวไกล
นาย    วิทวิสิทธิ์    ปันสวนปลูก    ก้าวไกล
นาย    วินัย    ภัทรประสิทธิ์    ภูมิใจไทย
พลเอก    วินัย    สร้างสุขดี    ส.ว.
พลตำรวจโท    วิบูลย์    บางท่าไม้    ส.ว.
นางสาว    วิบูลย์ลักษณ์    ร่วมรักษ์    ส.ว.
นางสาว    วิภาณี    ภูคาวงศ์    เพื่อไทย
นาย    วิรัช    พิมพะนิตย์    เพื่อไทย
นาย    วิรัตน์    เกสสมบูรณ์    ส.ว.
นาย    วิริยะ    ทองผา    พลังประชารัฐ
พลตำรวจโท    วิโรจน์    เปาอินทร์    เพื่อไทย
นาย    วิโรจน์    ลักขณาอดิศร    ก้าวไกล
นางสาว    วิลดา    อินฉัตร    เพื่อไทย
นางสาว    วิไลลักษณ์    อรินทมะพงษ์    ส.ว.
นาย    วิวรรธน์    แสงสุริยะฉัตร    ส.ว.
นางสาว    วิสาระดี    เตชะธีราวัฒน์    เพื่อไทย
นาย    วิสุทธิ์    ไชยณรุณ    เพื่อไทย
นาย    วีรนันท์    ฮวดศรี    ก้าวไกล
นาย    วีรภัทร    คันธะ    ก้าวไกล
นาย    วีรวุธ    รักเที่ยง    ก้าวไกล
นาย    วีระพล    จิตสัมฤทธิ์    เพื่อไทย
นาย    วีระศักดิ์    ฟูตระกูล    ส.ว.
นาย    วีระศักดิ์    โควสุรัตน์    ส.ว.
นาย    วีระศักดิ์    ภูครองหิน    ส.ว.
พลเอก    วีรัณ    ฉันทศาสตร์โกศล    ส.ว.
นาย    วุฒินันท์    บุญชู    ก้าวไกล
นาย    วุฒิพงศ์    ทองเหลา    ก้าวไกล
นาย    วุฒิพงษ์    นามบุตร    ประชาธิปัตย์
นาย    วุฒิพันธุ์    วิชัยรัตน์    ส.ว.

ตัวอักษร ศ.
นางสาว    ศนิวาร    บัวบาน    ก้าวไกล
นาย    ศรัณย์    ทิมสุวรรณ    เพื่อไทย
นาย    ศรีศักดิ์    วัฒนพรมงคล    ส.ว.
นางสาว    ศรีโสภา    โกฏคำลือ    เพื่อไทย
นางสาว    ศศินันท์    ธรรมนิฐินันท์    ก้าวไกล
นาย    ศักดิ์    ซารัมย์    ภูมิใจไทย
นาย    ศักดิ์ชัย    ธนบุญชัย    ส.ว.
นาย    ศักดิ์ชาย    ตันเจริญ    เพื่อไทย
นาย    ศักดิ์ดา    วิเชียรศิลป์    เพื่อไทย
รองศาสตราจารย์    ศักดิ์ไทย    สุรกิจบวร    ส.ว.
นาย    ศักดินัย    นุ่มหนู    ก้าวไกล
นาย    ศักดิ์สยาม    ชิดชอบ    ภูมิใจไทย
นาย    ศักดิ์สิทธิ์    ขาวทอง    ประชาธิปัตย์
พลเรือเอก    ศักดิ์สิทธิ์    เชิดบุญเมือง    ส.ว.
พลตำรวจโท    ศานิตย์    มหถาวร    ส.ว.
นาย    ศาสตรา    ศรีปาน    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    ศิรสิทธิ์    เลิศด้วยลาภ    เพื่อไทย
นาย    ศิรสิทธิ์    สงนุ้ย    ก้าวไกล
นางสาว    ศิริกัญญา    ตันสกุล    ก้าวไกล
นาง    ศิรินา    ปวโรฬารวิทยา    ส.ว.
นาย    ศิริโรจน์    ธนิกกุล    ก้าวไกล
นาย    ศิริวัฒน์    ขจรประศาสน์    ภูมิใจไทย
นาย    ศิวะ    พงศ์ธีระดุลย์    เพื่อไทย
พลเรือเอก    ศิษฐวัชร    วงษ์สุวรรณ    ส.ว.
นาย    ศุทธสิทธิ์    พจน์ฐศักดิ์    ก้าวไกล
นาย    ศุภชัย    สมเจริญ    ส.ว.
นาย    ศุภโชค    ศรีสุขจร    ชาติไทยพัฒนา
นาย    ศุภโชติ    ไชยสัจ    ก้าวไกล
นาย    ศุภณัฐ    มีนชัยนันท์    ก้าวไกล
นาย    ศุภปกรณ์    กิตยาธิคุณ    ก้าวไกล
พลเอก    ศุภรัตน์    พัฒนาวิสุทธิ์    ส.ว.

ตัวอักษร ษ.
นาย    ษฐา    ขาวขำ    ภูมิใจไทย

 

ตัวอักษร ส.
พลเอก    สกนธ์    สัจจานิตย์    ส.ว.
นาย    สกล    สุนทรวาณิชย์กิจ    ก้าวไกล
นางสาว    สกุณา    สาระนันท์    เพื่อไทย
นายแพทย์ หม่อมหลวง    สกุล    มาลากุล    ส.ว.
นาย    สงคราม    กิจเลิศไพโรจน์    เพื่อไทย
นาย    สถิตย์    ลิ่มพงศ์พันธุ์    ส.ว.
พลเรือโท    สนธยา    น้อยฉายา    ส.ว.
พลเอก    สนธยา    ศรีเจริญ    ส.ว.
นาย    สนอง    เทพอักษรณรงค์    ภูมิใจไทย
พลเอก    สนั่น    มะเริงสิทธิ์    ส.ว.
พลเอก    สนิธชนก    สังขจันทร์    ส.ว.
ศาสตราจารย์พิเศษ    สม    จาตุศรีพิทักษ์    ส.ว.
นาย    สมเกียรติ    ตันดิลกตระกูล    เพื่อไทย
พลเอก    สมเจตน์    บุญถนอม    ส.ว.
นาย    สมเจตน์    แสงเจริญรัตน์    เพื่อไทย
ว่าที่ร้อยตรี    สมชาติ    เตชถาวรเจริญ    ก้าวไกล
นาย    สมชาย    ชาญณรงค์กุล    ส.ว.
นาย    สมชาย    เสียงหลาย    ส.ว.
นาย    สมชาย    แสวงการ    ส.ว.
นาย    สมชาย    หาญหิรัญ    ส.ว.
นาย    สมดุลย์    อุตเจริญ    ก้าวไกล
นาย    สมเดช    นิลพันธุ์    ส.ว.
พลตำรวจโท    สมบัติ    มิลินทจินดา    ส.ว.
นาย    สมบัติ    ยะสินธุ์    ประชาธิปัตย์
นาย    สมบูรณ์    งามลักษณ์    ส.ว.
นาย    สมพงษ์    อมรวิวัฒน์    เพื่อไทย
นาย    สมพล    เกียรติไพบูลย์    ส.ว.
นาย    สมมุติ    เบ็ญจลักษณ์    ประชาชาติ
นาย    สมยศ    พลายด้วง    ประชาธิปัตย์
นาย    สมศักดิ์    โชติรัตนะศิริ    ส.ว.
นาย    สมศักดิ์    เทพสุทิน    เพื่อไทย
พลเอก    สมศักดิ์    นิลบรรเจิดกุล    ส.ว.
นาย    สมศักดิ์    บุญประชม    เพื่อไทรวมพลัง
พลตำรวจโท    สมหมาย    กองวิสัยสุข    ส.ว.
พลเอก    สมหมาย    เกาฏีระ    ส.ว.
นาย    สยาม    เพ็งทอง    ภูมิใจไทย
นาย    สยาม    หัตถสงเคราะห์    เพื่อไทย
นาย    สรชัด    สุจิตต์    ชาติไทยพัฒนา
นาย    สรพัช    ศรีปราชญ์    ก้าวไกล
นาย    สรรพภัญญู    ศิริไปล์    เพื่อไทย
นาย    สรรเพชญ    บุญญามณี    ประชาธิปัตย์
นาย    สรวงศ์    เทียนทอง    เพื่อไทย
นาย    สรวีย์    ศุภปณิตา    ก้าวไกล
นางสาว    สรัสนันท์    อรรณนพพร    เพื่อไทย
พลเอก    สราวุฒิ    ชลออยู่    ส.ว.
นาย    สฤษฏ์พงษ์    เกี่ยวข้อง    ภูมิใจไทย
นาย    สฤษดิ์    บุตรเนียร    ภูมิใจไทย
นาย    สวัสดิ์    สมัครพงศ์    ส.ว.
นาง    สว่างจิตต์    เลาหะโรจนพันธ์    ก้าวไกล
พลเอก    สสิน    ทองภักดี    ส.ว.
นาย    สหัสวัต    คุ้มคง    ก้าวไกล
นาย    สะถิระ    เผือกประพันธุ์    พลังประชารัฐ
นาย    สังคม    แดงโชติ    ภูมิใจไทย
นาย    สังศิต    พิริยะรังสรรค์    ส.ว.
นาย    สัญชัย    จุลมนต์    ส.ว.
นาย    สัญญา    นิลสุพรรณ    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    สันต์    แซ่ตั้ง    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    สัมพันธ์    มะยูโซ๊ะ    พลังประชารัฐ
นาย    สัมฤทธิ์    แทนทรัพย์    ภูมิใจไทย
นาย    สาธิต    ทวีผล    ก้าวไกล
นาย    สาธิต    เหล่าสุวรรณ    ส.ว.
นาย    สาเหะมูหามัด    อัลอิดรุส    ประชาชาติ
นาย    สำราญ    ครรชิต    ส.ว.
พลเอก    สำเริง    ศิวาดำรงค์    ส.ว.
นาย    สิงหภณ    ดีนาง    เพื่อไทย
พลเอก    สิงห์ศึก    สิงห์ไพร    ส.ว.
นาย    สิทธิชัย    หล่อประสงค์สุข    เพื่อไทย
นาย    สิทธิพล    วิบูลย์ธนากุล    ก้าวไกล
พันโท    สินธพ    แก้วพิจิตร    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    สิริน    สงวนสิน    ก้าวไกล
นางสาว    สิริลภัส    กองตระการ    ก้าวไกล
นาง    สุขสมรวย    วันทนียกุล    ภูมิใจไทย
พลอากาศเอก    สุจินต์    แช่มช้อย    ส.ว.
นาย    สุชัย    บุตรสาระ    ส.ว.
นาย    สุชาติ    ชมกลิ่น    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    สุชาติ    ตันเจริญ    เพื่อไทย
นางสาว    สุณัฐชา    โล่สถาพรพิพิธ    ประชาธิปัตย์
นางสาว    สุดารัตน์    พิทักษ์พรพัลลภ    เพื่อไทย
นางสาว    สุดาวรรณ    หวังศุภกิจโกศล    เพื่อไทย
นาย    สุทธิชัย    จรูญเนตร    ภูมิใจไทย
นาย    สุทิน    คลังแสง    เพื่อไทย
นาย    สุเทพ    อู่อ้น    ก้าวไกล
นาย    สุธรรม    จริตงาม    พลังประชารัฐ
นาย    สุธรรม    แสงประทุม    เพื่อไทย
นายกองเอก    สุธี    มากบุญ    ส.ว.
นาง    สุนี    จึงวิโรจน์    ส.ว.
นาย    สุพล    จุลใส    รวมไทยสร้างชาติ
นาง    สุพัชรี    ธรรมเพชร    ประชาธิปัตย์
นาย    สุพัฒนพงษ์    พันธ์มีเชาว์    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    สุภกร    ตันติไพบูลย์ธนะ    ก้าวไกล
นางสาว    สุภาพร    กำเนิดผล    ประชาธิปัตย์
นาง    สุภาพร    สลับศรี    ไทยสร้างไทย
นาย    สุรเกียรติ    เทียนทอง    เพื่อไทย
นาย    สุรชัย    เลี้ยงบุญเลิศชัย    ส.ว.
นาย    สุรชาติ    ชาญประดิษฐ์    เพื่อไทย
พลเอก    สุรเชษฐ์    ชัยวงศ์    ส.ว.
นาย    สุรเชษฐ์    ประวีณวงศ์วุฒิ    ก้าวไกล
นาย    สุรเดช    จิรัฐิติเจริญ    ส.ว.
นาย    สุรทิน    พิจารณ์    ประชาธิปไตยใหม่
พลเอก    สุรพงษ์    สุวรรณอัตถ์    ส.ว.
นาย    สุรพจน์    เตาะเจริญสุข    เพื่อไทย
พลตำรวจตรี    สุรพล    บุญมา    เพื่อไทย
นาย    สุรพันธ์    ไวยากรณ์    ก้าวไกล
นาย    สุรวาท    ทองบุ    ก้าวไกล
พลเอก    สุรศักดิ์    กาญจนรัตน์    ส.ว.
นาย    สุรศักดิ์    พันธ์เจริญวรกุล    ภูมิใจไทย
นาย    สุรสิทธิ์    ตรีทอง    ส.ว.
พลตำรวจตรี    สุรินทร์    ปาลาเร่    ประชาธิปัตย์
นาย    สุริยะ    จึงรุ่งเรืองกิจ    เพื่อไทย
นาย    สุไลมาน    บือแนปีแน    ประชาชาติ
นาย    สุวพันธุ์    ตันยุวรรธนะ    ส.ว.
นาย    สุวรรณ    เลิศปัญญาโรจน์    ส.ว.
นาย    สุวรรณา    กุมภิโร    ภูมิใจไทย
นาง    สุวรรณี    สิริเวชชะพันธ์    ส.ว.
นาย    สุวัฒน์    จิราพันธุ์    ส.ว.
นาย    เสมอกัน    เที่ยงธรรม    ชาติไทยพัฒนา
นาย    เสรี    สุวรรณภานนท์    ส.ว.
พลตำรวจเอก    เสรีพิศุทธ์    เตมียเวส    เสรีรวมไทย
นาย    โสภณ    ซารัมย์    ภูมิใจไทย

ตัวอักษร ห.
นาง    หทัยรัตน์    เพชรพนมพร    เพื่อไทย
นาย    หรั่ง    ธุระพล    ไทยสร้างไทย

ตัวอักษร อ.
พลเอก    อกนิษฐ์    หมื่นสวัสดิ์    ส.ว.
นาย    องค์การ    ชัยบุตร    ก้าวไกล
นาย    องอาจ    ฉัตรชัยพลรัตน์    ภูมิใจไทย
นาย    องอาจ    วงษ์ประยูร    พลังประชารัฐ
นาย    อดิพงษ์    ฐิติพิทยา    ภูมิใจไทย
นาย    อดิศร    เพียงเกษ    เพื่อไทย
พลอากาศเอก    อดิศักดิ์    กลั่นเสนาะ    ส.ว.
นาย    อดิศักดิ์    แก้วมุงคุณทรัพย์    ไทยสร้างไทย
พลตำรวจเอก    อดุลย์    แสงสิงแก้ว    ส.ว.
นาย    อนันต์    ปรีดาสุทธิจิตต์    เพื่อไทย
นาย    อนันต์    ผลอำนวย    พลังประชารัฐ
พลเอก    อนันตพร    กาญจนรัตน์    ส.ว.
นาย    อนุชา    นาคาศัย    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    อนุชา    บูรพชัยศรี    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    อนุชา    สะสมทรัพย์    ชาติไทยพัฒนา
นาย    อนุทิน    ชาญวีรกูล    ภูมิใจไทย
นาย    อนุพร    อรุณรัตน์    ส.ว.
นาย    อนุรักษ์    จุรีมาศ    ชาติไทยพัฒนา
นาย    อนุรัตน์    ตันบรรจง    พลังประชารัฐ
นาย    อนุศักดิ์    คงมาลัย    ส.ว.
นาย    อนุศาสน์    สุวรรณมงคล    ส.ว.
นาย    อนุสรณ์    แก้ววิเชียร    ก้าวไกล
นาย    อนุสรณ์    เอี่ยมสะอาด    เพื่อไทย
นาย    อนุสิษฐ    คุณากร    ส.ว.
นาย    อภิชา    เลิศพชรกมล    เพื่อไทย
จ่าอากาศเอก    อภิชาติ    แก้วโกศล    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    อภิชาติ    ตีรสวัสดิชัย    เพื่อไทย
นาย    อภิชาติ    โตดิลกเวชช์    ส.ว.
นาย    อภิชาติ    ศิริสุนทร    ก้าวไกล
นาง    อภิรดี    ตันตราภรณ์    ส.ว.
นาย    อภิสิทธิ์    ไล่สัตรูไกล    ก้าวไกล
นาย    อมร    นิลเปรม    ส.ว.
นาย    อมรเทพ    สมหมาย    เพื่อไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง    อรพรรณ    จันตาเรือง    ก้าวไกล
นาย    อรรถกร    ศิริลัทธยากร    พลังประชารัฐ
นาย    อรรถพล    ไตรศรี    ภูมิใจไทย
นาย    อรรถพล    วงษ์ประยูร    เพื่อไทย
นาย    อลงกต    มณีกาศ    ภูมิใจไทย
พลอากาศเอก    อลงกรณ์    วัณณรถ    ส.ว.
นาง    อวยพรศรี    เชาวลิต    ประชาธิปัตย์
นาย    ออน    กาจกระโทก    ส.ว.
พลเอก    อักษรา    เกิดผล    ส.ว.
นาย    อัคร    ทองใจสด    พลังประชารัฐ
นาย    อัครเดช    วงษ์พิทักษ์โรจน์    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    อัครนันท์    กัณณ์กิตตินันท์    เพื่อไทย
นาย    อัครแสนคีรี    โล่ห์วีระ    พลังประชารัฐ
นาย    อับดุลอายี    สาแม็ง    ประชาชาติ
นาย    อับดุลฮาลิม    มินซาร์    ส.ว.
พลเอก    อาชาไนย    ศรีสุข    ส.ว.
นาย    อาทิตย์    หวังศุภกิจโกศล    เพื่อไทย
นาย    อานุภาพ    ลิขิตอำนวยชัย    ก้าวไกล
นาย    อามินทร์    มะยูโซ๊ะ    พลังประชารัฐ
นาย    อาสพลธ์    สรรณ์ไตรภพ    ภูมิใจไทย
นาย    อำนาจ    วิลาวัลย์    ภูมิใจไทย
พลโท    อำพน    ชูประทุม    ส.ว.
นาย    อำพล    จินดาวัฒนะ    ส.ว.
พลเรือเอก    อิทธิคมน์    ภมรสูต    ส.ว.
นาย    อิทธิพล    ชลธราศิริ    ก้าวไกล
นาย    อุดม    วรัญญูรัฐ    ส.ว.
พลเอก    อุดมชัย    ธรรมสาโรรัชต์    ส.ว.
นาย    อุปกิต    ปาจรียางกูร    ส.ว.
พลเอก    อู้ด    เบื้องบน    ส.ว.
นาย    เอกธนัช    อินทร์รอด    เพื่อไทย
นาย    เอกนัฏ    พร้อมพันธุ์    รวมไทยสร้างชาติ
นาย    เอกราช    ช่างเหลา    ภูมิใจไทย
นาย    เอกราช    อุดมอำนวย    ก้าวไกล
นางสาว    แอนศิริ    วลัยกนก    ก้าวไกล
นาย    โอชิษฐ์    เกียรติก้องชูชัย    เพื่อไทย
พลตรี    โอสถ    ภาวิไล    ส.ว.

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ